Astronomija *

2021/2022
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
2 ali 3 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
7
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
1
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
1
Laboratorij
0
Vsebina

Zgodovinski uvod: osnove koledarja, mrki, oblika, velikost in razdalje Zemlje, Lune in Sonca, razdalje v Osončju, spreminjanje hitrosti vrtenja Zemlje, prestopna sekunda.
Orientacija po nebu: koncept nebesne krogle, izreki za krogelni trikotnik, izračun višine in azimuta, trenutka vzhoda/zahoda, kulminacije, časa nad obzorjem, uvedba zvezdnega časa, popravki: lom, aberacija, precesija, paralaksa, lastno gibanje.
Navidezno gibanje Sonca: koordinate, pravi in srednji Sončev čas, obsevanost, nastop letnih časov.
Astronomski teleskopi: leča, zrcalo, sestavljanje 2 elementov, tipi teleskopov, zbiralna moč, merilo slike, svetlost slike, globinska ostrina, povečava, postavitve teleskopov.
Digitalni detektorji: njihova velikost, prezentacije slik, fotometrični filtri.
Astronomske magnitude: navidezna in absolutna magnituda, osnovna obdelava fotometričnih opazovanj.
Osnove astronomske spektroskopije: spektrograf, merljive količine.
Sonce kot tipična zvezda: masa Zemlje in Sonca, njuna povprečna gostota, izsev, efektivna temperatura, površinski težnostni in rotacijski pospešek.
Struktura Soncu podobnih zvezd: hidrostatično ravnovesje, dinamični čas, središčni tlak in temperatura, utemeljitev privzetka idealnega plina, politropni model, virialni teorem, termični čas, prozornost snovi, ocena proste poti fotonov, sevalni in konvekcijski prenos energije.
Starost zvezd: primer Zemlje in Sonca, jedrske reakcije, njihova stabilnost in nuklearni čas, odvisnost izseva od mase za Soncu podobne zvezde, Eddingtonov izsev.
Razvoj zvezd: nastanek in Jeansova masa, faza orjakinj, končne faze razvoja, odvisnost razvoja od mase.
Opazovanje razvoja: Hertsprung-Russellov diagram, zvezdne kopice, merjenje razdalj, spektri kemijskih elementov v zvezdnih atmosferah v odvisnosti od temperature, kemične sestave, radialne hitrosti in težnostnega pospeška, prekrivalne spektroskopske dvojne zvezde, opazovanje končnih stopenj razvoja zvezd.
Medzvezdni prostor: absorpcija v plinu in prahu, vrste meglic, opazljive lastnosti.

Temeljni literatura in viri

H. Karttunen et al.: Fundamental Astronomy, Fifth Edition, Springer, 2007.
R.M. Green: Spherical astronomy, Cambridge University Press, 1993.
F. H. Shu, The Physical Universe. University Science Books, 1982.
A. Čadež: Fizika zvezd, DMFA, 1984.
Gordon Walker: Astronomical observations: an optical perspective. Cambridge University Press, 1987.
T. Zwitter: Pot skozi vesolje, Modrijan, 2002.
Presekova zvezdna karta, DMFA, 2000, Spikina vrtljiva zvezdna karta.
Naše nebo, astronomske efemeride, DMFA, 2012-.

Cilji in kompetence

Seznanitev z osnovami astronomskih opazovanj, s fenomenologijo objektov in pojavov v vesolju ter fizikalno sliko razumevanja vesolja in raznolikostjo pri tem uporabljenih pristopov, ki se vklapljajo v širšo sliko našega vedenja o svetu v katerem živimo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Razumevanje osnov fizikalne slike vesolja in kako smo do nje prišli, zavedanje omejitev našega znanja.
Uporaba: Abeceda znanja astronomije in astrofizike, primeri univerzalnosti fizikalnega pristopa in inventivnosti pri meritvah v težavnih pogojih.
Refleksija: Vesolje je polno zelo raznovrstnih okolij, ki pa jih lahko razumemo s fizikalno matematičnimi pristopi, ki smo jih razvili.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet: Kritično vrednotenje informacij, primeri obdelave digitalnih podatkov, pridobivanje spretnosti uporabe matematično-fizikalnega znanja pri reševanju odprtih problemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, računske in praktične vaje, izdelava projektnih nalog.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit oziroma kolokvij, izdelava projektne naloge
Ustni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

ŽERJAL, Maruška, ZWITTER, Tomaž, MATIJEVIČ, Gal, et al. Chromospherically active stars in the RAdial Velocity Experiment (RAVE) Survey : I. The catalog. The Astrophysical journal, ISSN 0004-637X, 2013, vol. 776, issue 2, article id. 127, str. 1-12. [COBISS-SI-ID 418945]
KOS, Janez, ZWITTER, Tomaž. Properties of diffuse interstellar bands at different physical conditions of the interstellar medium. The Astrophysical journal, ISSN 0004-637X, 2013, vol. 774, issue 1, article id. 72, str. 1-16. [COBISS-SI-ID 417409]
MATIJEVIČ, Gal, ZWITTER, Tomaž, et al. Exploring the morphology of RAVE stellar spectra. The Astrophysical journal, supplement series, ISSN 0067-0049, 2012, letn. 200, št. 2, str. 1-14. [COBISS-SI-ID 393601]
BREDDELS, Maarten A., ZWITTER, Tomaž, et al. Distance determination for RAVE stars using stellar models. Astronomy & astrophysics, ISSN 0004-6361, 2010, let. 511, št. A90, str. 1-16. [COBISS-SI-ID 344961]
ZWITTER, Tomaž, RE FIORENTIN, Paola, MATIJEVIČ, Gal, VIDRIH, Simon, et al. The radial velocity experiment (RAVE): second data release. The Astronomical journal, ISSN 0004-6256, 2008, let. 136, št. 1, str. 421-451. [COBISS-SI-ID 309377]
PRŠA, Andrej, ZWITTER, Tomaž. A computational guide to physics of eclipsing binaries. I. Demonstrations and perspectives. The Astrophysical journal, ISSN 0004-637X, 2005, let. 628, št. 1/1, str. 426-438. [COBISS-SI-ID 239489]
ZWITTER, Tomaž, CASTELLI, Fiorella, MUNARI, Ulisse. An extensive library of synthetic spectra covering the far red, RAVE and GAIA wavelength ranges. Astronomy & astrophysics, ISSN 0004-6361, 2004, let. 417, št. 3, str. 1055-1062. [COBISS-SI-ID 220801]
MUNARI, Ulisse, ZWITTER, Tomaž. Equivalent width of Na I and K I lines and reddening. Astronomy & astrophysics, ISSN 0004-6361, 1997, let. 318, št. 1, str. 269-274. [COBISS-SI-ID 87681]
D'ODORICO, Sandro, ZWITTER, Tomaž. Evidence that the compact object in SS433 is a neutron star and not a black hole. Nature, ISSN 0028-0836. [Print ed.], 1991, let. 353, str. 329-331. [COBISS-SI-ID 64129]