Didaktika matematike 1 *

2021/2022
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
3 ali 4 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
4
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Pregled srednješolske matematike.
Osnove logike in teorije množic, Osnovne številske množice, Linearna funkcija in enačba, Geometrija v ravnini in prostoru, Potence in koreni, Kvadratna funkcija, Kompleksna števila, Eksponentna in logaritemska funkcija, Ploščine, površine in prostornine, Kotne funkcije, Polinomi, racionalne funkcije, stožnice, Kombinatorika, verjetnostni račun in statistika, Zaporedja in diferencialni račun.
Pregled učnih načrtov in izpitnih katalogov. Analiza učbenikov.
Izdelava učnih priprav. Ciklično študentje predstavljajo posamezne vsebine in analizirajo dobro prakso nastopov.

Temeljni literatura in viri

Srednješolski učbeniki in programi.
H. Freudenthal: Mathematics as an Educational Task, Springer, Berlin, 1972.
G. Polya: Mathematics and Plausible Reasoning, Princeton Univ. Press, Princeton, 1990.

Cilji in kompetence

Slušatelji se seznanijo s srednješolskimi učnimi programi, učbeniki in katalogi zaključnih izpitov. Natančno je predelana srednješolska snov in v obliki nastopov pred vrstniki študenti spoznajo pomembne vidike pri razlagi matematičnih vsebin in se vadijo v javnem nastopanju.

Predvideni študijski rezultati

Poglobljeno poznavanje in razumevanje srednješolske matematike s poudarki dobre razlage.
Uporaba pri praktičnem poučevanju.

Metode poučevanja in učenja

Nastopi, diskusije, analiza, konzultacije

Načini ocenjevanja

Način:
domače naloge, projektno delo, nastopi, udeležba v analizi, pisni in/ali ustni izpit (srednješolska snov), priprave, zagovor priprav.

Zahtevana ustrezna sposobnost (strokovne) komunikacije v slovenskem jeziku.

Ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno)

Reference nosilca

KOBAL, Damjan. Technology and simple math ideas inspire teaching. V: ICME - 12 : the 12th International Congress on Mathematical Education, July 8-15, 2012, COEX, Seul, Korea. Cheongju: Korea National University of Education, 2012, 7 str. [COBISS-SI-ID 17151577]
KOBAL, Damjan, et al. Integrating algebra and geometry with complex numbers. V: International Seminar in Mathematics Education 2011. Park City: Park City Mathematics Institute - Institute for Advanced Study, cop. 2013, 9 str. [COBISS-SI-ID 17152345]
KOBAL, Damjan. Iluzija objektivnosti ali objektivnost odgovornosti. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2007, letn. 54, št. 1, str. 18-28. [COBISS-SI-ID 14302297]
KOBAL, Damjan. Inner product space and circle power. Publicationes mathematicae, ISSN 0033-3883, 2012, vol. 81, fasc. 1-2, str. 1-9. [COBISS-SI-ID 16336473]
KOBAL, Damjan. Bijections preserving invertibility of differences of matrices on H [sub] n. Acta mathematica Sinica, English series, ISSN 1439-8516, 2008, vol. 24, no. 10, str. 1651-1654. [COBISS-SI-ID 15588441]
KOBAL, Damjan. Preserving diagonalisability on upper triangular matrices. Linear and Multilinear Algebra, ISSN 0308-1087, 2006, vol. 54, no. 3, str. 189-194. [COBISS-SI-ID 13971801]