Didaktika matematike 2 *

2021/2022
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
3 ali 4 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
4
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Kot priprava in refleksija na praktične izkušnje se obdela naslednje teme: Uporaba računalnika pri pouku matematike. Srednješolska matematika v luči motivacije, obremenjenosti in discipline. Poskus definicije dobrega učitelja matematike. Dobra razlaga, Umetnost retorike, Posvečanje bolj in manj nadarjenim dijakom, Ustvarjalnost in avtoriteta, Poskus definicije dobrega dijaka, Med pridnostjo in sposobnostjo, Kampanjsko delo. Domače naloge. Zakaj je matematika mnogim težka? Matematika med Piagetom in Vigotskim - Sokratova metoda. Sodobne učne metode med bistvom in politično korektnostjo, Demistifikacija definicije, izreka in dokaza, Vloga in pomen mature, Interna in eksterna merila uspeha, Kako razumno meriti razumevanje? Objektivno ocenjevanje med nujo in možnostjo. Konkretni primeri kot vir motivacije in razumevanja pri pouku matematike. Poenostavljanje: med nujo in motivacijo, Analiza učnih priprav.
Ocenjevanje. Študije primerov.
Reševanje problemov. Študije primerov.

Temeljni literatura in viri

H. Freudenthal: Mathematics as an Educational Task, Springer, Berlin, 1972.
S. G. Krantz: How to Teach Mathematics, 2nd edition, AMS, Providence, 1999.
F. Pediček: Edukacija danes, Obzorja, Maribor, 1994.
G. Polya: Mathematics and Plausible Reasoning, Princeton Univ. Press, Princeton, 1990.
Srednješolski učbeniki.
T. Brown: Mathematics Education and Language : Interpreting Hermeneutics and Post-Structuralism, 2nd edition, Springer, New York, 2001.
H. W. Heymann: Why Teach Mathematics : A Focus on General Education, Springer, New York, 2004.
Različni primeri problemov iz Slovenije in sveta (primeri matur, sprejemnih izpitov.…)

Cilji in kompetence

Slušatelji spoznajo sodobne probleme poučevanja in različne oblike dela pri pouku matematike.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje in razumevanje zapletenih odnosov matematičnega poučevanja.
Uporaba idej pri poučevanju.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, nastopi, diskusije, konzultacije

Načini ocenjevanja

Način: domače naloge, projektno delo, pisni in ustni izpit.
Zahtevana ustrezna sposobnost (strokovne) komunikacije v slovenskem jeziku.
ocene: 1-5 (negativno), 6-10 (pozitivno)

Reference nosilca

KOBAL, Damjan. Technology and simple math ideas inspire teaching. V: ICME - 12 : the 12th International Congress on Mathematical Education, July 8-15, 2012, COEX, Seul, Korea. Cheongju: Korea National University of Education, 2012, 7 str. [COBISS-SI-ID 17151577]
KOBAL, Damjan, et al. Integrating algebra and geometry with complex numbers. V: International Seminar in Mathematics Education 2011. Park City: Park City Mathematics Institute - Institute for Advanced Study, cop. 2013, 9 str. [COBISS-SI-ID 17152345]
KOBAL, Damjan. Iluzija objektivnosti ali objektivnost odgovornosti. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2007, letn. 54, št. 1, str. 18-28. [COBISS-SI-ID 14302297]
KOBAL, Damjan. Inner product space and circle power. Publicationes mathematicae, ISSN 0033-3883, 2012, vol. 81, fasc. 1-2, str. 1-9. [COBISS-SI-ID 16336473]
KOBAL, Damjan. Bijections preserving invertibility of differences of matrices on H [sub] n. Acta mathematica Sinica, English series, ISSN 1439-8516, 2008, vol. 24, no. 10, str. 1651-1654. [COBISS-SI-ID 15588441]
KOBAL, Damjan. Preserving diagonalisability on upper triangular matrices. Linear and Multilinear Algebra, ISSN 0308-1087, 2006, vol. 54, no. 3, str. 189-194. [COBISS-SI-ID 13971801]