Fizika 1

2021/2022
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
3
Laboratorij
0
Vsebina

Mehanika. Gibanje točkastih teles. Galilejeva transformacija. Gibanje togega telesa. Newtonovi zakoni. Energija, gibalna količina, gibanje težišča. Sistemske sile. Gravitacija, potencialna energija. Gibanje planetov. Vrtilna količina, dinamika togega telesa. Statika.
Termodinamika. Povezava med klasično mehaniko in termodinamiko. Statistična interpretacija in termodinamska limita na primeru idealnega plina. Temperatura, notranja energija, toplota, energijski zakon. Entropija in entropijski zakon. Toplotni stroji.

Temeljni literatura in viri

Izbrana poglavja iz knjig:
J. Strnad: Fizika. Del 1, DMFA-založništvo, 1995.

R. Kladnik: Osnove fizike : za tehnike. Del 1, Državna založba Slovenije, 1969.

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamentals of Physics, John Wiley & Sons, 2005.

Cilji in kompetence

Poglobitev znanja iz osnov fizike s primeri, predstavljenimi z eksperimenti, kjer slušatelji spoznajo tudi metode merjenja različnih fizikalnih količin.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Razumevanje pojmov: sila, polje, potencial, energija, temperatura. Povezava med mehanskimi in termodinamičnimi količinami, ohranitev celotne energije v naravi.
Uporaba: Pridobljeno znanje fizike služi slušateljem kot primer za uporabo matematičnih metod (sistem linearnih enačb, odvod, integral, diagonalizacija matrik).
Refleksija: Uporaba matematičnega pristopa in formalizma na konkretnih fizikalnih primerih.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Spoznavanje z metodologijo uporabe fizikalnih teorij pri opazovanju pojavov v naravi: postavitev teoretičnega modela, definiranje fizikalnih količin in spremenljivk, ki nastopajo v modelu, in primerjava z izmerjenimi količinami.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
2 kolokvija namesto izpita iz vaj, izpit iz vaj,
izpit iz teorije
ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

RAMŠAK, Anton, HORSCH, Peter. Spin polarons in the t-J model : shape and backflow. Physical review. B, Condensed matter, ISSN 0163-1829, 1993, vol. 48, str. 10559-10562. [COBISS-SI-ID 8194855]
PRELOVŠEK, Peter, RAMŠAK, Anton, SEGA, Igor. c-axis conductivity in the normal state of cuprate superconductors. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 1998, 81, str. 3745-3748. [COBISS-SI-ID 777828]
RAMŠAK, Anton, REJEC, Tomaž, JEFFERSON, J. H. Effect of deconfinement on resonant transport in quantum wires. Physical review. B, Condensed matter and materials physics, ISSN 1098-0121, 1998, 58, str. 4014-4018. [COBISS-SI-ID 778084]