Fizika 2

2021/2022
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
3
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Nihanje različnih nihal, dušeno, vsiljeno in sklopljeno nihanje.
Elektromagnetno polje. Coulombov in Gaussov zakon. Električni potencial. Električni tok, Ohmov zakon. Izmenični tok. Magnetno polje, Lorentzova sila, gibanje nabitih delcev. Magnetni pretok, indukcija. Maxwellove enačbe v integralski obliki. Simetrija med električnimi in magnetnimi pojavi.
Valovanje. Valovanje v eni dimenziji, različni primeri valovne enačbe, struna, zvok, elektromagnetno valovanje. Odboj, lom, disperzija, polarizacija. Interferenca, uklon.
Specialna teorija relativnosti. Prostor-čas. Lorentzova transformacija. Relativistična kinematika, relativnost časa in razdalje. Relativistična dinamika: sila Minkowskega, četverec gibalne količine, energija.

Temeljni literatura in viri

Izbrana poglavja iz knjig:

J. Strnad: Fizika. Del 2, DMFA-založništvo, 1995.

R. Kladnik: Osnove fizike. Del 2, Državna založba Slovenije, 1977.

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamentals of Physics. John Wiley & Sons, 2005.

J. Strnad: Fizika. 3. del, DMFA-založništvo, 2009.

Cilji in kompetence

Poglobitev znanja iz osnov fizike s primeri, predstavljenimi z eksperimenti, kjer slušatelji spoznajo tudi metode merjenja različnih fizikalnih količin

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poznavanje osnovnih sil v naravi: električne, magnetne, gravitacijske. Obvladovanje osnovnih pojmov in principov posebne teorije relativnosti.
Uporaba: Pridobljeno znanje fizike služi slušateljem kot primer za uporabo matematičnih metod (sistem linearnih enačb, odvod, integral, diagonalizacija matrik).
Refleksija: Uporaba matematičnega pristopa in formalizma na konkretnih fizikalnih primerih.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Spoznavanje z metodologijo uporabe fizikalnih teorij pri opazovanju pojavov v naravi: postavitev teoretičnega modela, definiranje fizikalnih količin in spremenljivk, ki nastopajo v modelu, in primerjava z izmerjenimi količinami.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminar, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
2 kolokvija namesto izpita iz vaj, izpit iz vaj,
izpit iz teorije
ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

RAMŠAK, Anton, HORSCH, Peter. Spin polarons in the t-J model : shape and backflow. Physical review. B, Condensed matter, ISSN 0163-1829, 1993, vol. 48, str. 10559-10562. [COBISS-SI-ID 8194855]
PRELOVŠEK, Peter, RAMŠAK, Anton, SEGA, Igor. c-axis conductivity in the normal state of cuprate superconductors. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 1998, 81, str. 3745-3748. [COBISS-SI-ID 777828]
RAMŠAK, Anton, REJEC, Tomaž, JEFFERSON, J. H. Effect of deconfinement on resonant transport in quantum wires. Physical review. B, Condensed matter and materials physics, ISSN 1098-0121, 1998, 58, str. 4014-4018. [COBISS-SI-ID 778084]