Magistrsko delo in zaključni izpit

2021/2022
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
5 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
25
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Učitelji na Oddelku za matematiko pripravijo zadostno število samostojnih tem praviloma skupaj z osnovnim gradivom. Študenti sami poiščejo še dodatne vire in izdelajo magistrsko delo.
Zaključni izpit je ustni. Na njem kandidat dobi tri vprašanja: prvo iz matematične analize, drugo iz algebre in tretje iz geometrije. Vprašanja so iz vnaprej pripravljenega seznama izpitnih tem, ki so vse zajete iz vsebin predmetov v času študija.

Temeljni literatura in viri

gradivo, ki ga pripravijo učitelji na Oddelku za matematiko
S. Krantz. A primer of mathematical writing. American Mathematical Society, 1997.

Cilji in kompetence

Predmet je namenjen izdelavi in predstavitvi magistrskega dela ter zaključnemu izpitu

Predvideni študijski rezultati

Študent se nauči uporabe literature in na njeni osnovi napisati magistrsko delo in pripraviti predstavitev.
Svoje znanje poveže in pokaže na zaključnem izpitu. Pridobljene izkušnje mu bodo v pomoč v delovnem okolju ali pri morebitnem nadaljevanju študija.

Metode poučevanja in učenja

Vsak študent mora napisati magistrsko delo in opraviti zaključni izpit. Poseben poudarek je na jasnosti in preglednosti zaključne predstavitve.

Načini ocenjevanja

Ocena zaključnega izpita
Ocena magistrskega dela
Ocena predstavitve magistrskega dela
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Tomaž Košir:
GRUNENFELDER, Luzius, KOŠIR, Tomaž, OMLADIČ, Matjaž, RADJAVI, Heydar. Finite groups with submultiplicative spectra. Journal of Pure and Applied Algebra, ISSN 0022-4049. [Print ed.], 2012, vol. 216, iss. 5, str. 1196-1206. [COBISS-SI-ID 16183385]
KOŠIR, Tomaž, OBLAK, Polona. On pairs of commuting nilpotent matrices. Transformation groups, ISSN 1083-4362, 2009, vol. 14, no. 1, str. 175-182. [COBISS-SI-ID 15077977]
CVETKO-VAH, Karin, KOKOL-BUKOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Tomaž, KUDRYAVTSEVA, Ganna. Semitransitive subsemigroups of the singular part of the finite symmetric inverse semigroup. Acta mathematica Hungarica, ISSN 0236-5294, 2011, vol. 131, no. 1-2, str. 1-24. [COBISS-SI-ID 15842905]
Barbara Drinovec Drnovšek:
DRINOVEC-DRNOVŠEK, Barbara, FORSTNERIČ, Franc. Strongly pseudoconvex domains as subvarieties of complex manifolds. American journal of mathematics, ISSN 0002-9327, 2010, vol. 132, no. 2, str. 331-360. [COBISS-SI-ID 15549529]
DRINOVEC-DRNOVŠEK, Barbara, FORSTNERIČ, Franc. Approximation of holomorphic mappings on strongly pseudoconvex domains. Forum mathematicum, ISSN 0933-7741, 2008, vol. 20, iss. 5, str. 817-840. [COBISS-SI-ID 15078745]
DRINOVEC-DRNOVŠEK, Barbara. Discs in Stein manifolds containing given discrete sets. Mathematische Zeitschrift, ISSN 0025-5874, 2002, vol. 239, no. 4, str. 683-702. [COBISS-SI-ID 11567449]