Naravoslovna obzorja

2021/2022
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
B1
ECTS:
5
Jezik:
slovenski, angleški
Nosilec predmeta:
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
1
Laboratorij
0
Vsebina

Na izbranih primerih in ob demonstracijskih poskusih spoznati-osnovne načine razmišljanja ter pristope reševanja problemov v naravoslovju in tehnologiji.-uspešne primere naravoslovno-tehničnega opismenjevanja in populariziranja znanosti

Temeljni literatura in viri

Iskanje primernih virov je del aktivnosti v okviru predmeta. Priporočene vire določi nosilec predmeta glede na izbrane primere. Priporočljiva dodatna literatura: / Searching for the suitable literature is part of the course activities. Course leader will suggest additional literature depending on the selected examples. Suggested additinal litterature includes:
Hobson A., Physics : Concepts and connections 4th Ed., Prentice Hall, 2006.
Bloomfield L., How things work 3rd Ed., J. Wiley & Sons, 2006.
Jones M et al, Balanced Science 1,2, Cambridge Univ. Press, 1998.
Hill J. W et al, Chemistry for Changing Times 10th Ed, Prentice Hall, 2004.

Cilji in kompetence

Širjenje poznavanja in razumevanja naravoslovja in tehnologije ter naravoslovnega pristopa pri reševanju problemov.Spoznavanje znanj različnih naravoslovnih vej, analitično razmišljanje, postavljanje smiselnih poenostavitev pri reševanju kompleksnih problemov. Pri izvedbi predmeta bodo občasno sodelovali tudi vabljeni predavatelji iz raziskovalnih institucij, industrije in strokovnjaki iz področja popularizacije znanosti.

Predvideni študijski rezultati

Znanje: širjenje poznavanja terminologije v naravoslovju in tehnologiji. Razumevanje izbranih osnovnih pojavov in zakonov, ki jih srečujemo v naravi (predvsem kvalitativno).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, sodelovalno učenje/poučevanje, aktivno učenje ob poskusih, demonstracijski poskusi

Načini ocenjevanja

(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

ETKINA, Eugenia, PLANINŠIČ, Gorazd. Thinking like a scientist. Physics world, ISSN 0953-8585, 2014, vol. 27, no. 3, str. 48-51, fotogr. [COBISS-SI-ID 2647908]
PLANINŠIČ, Gorazd. Premiki pri poučevanju naravoslovnih predmetov. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2011/2012, letn. 42/43, št. 6/1, str. 19-24, ilustr. [COBISS-SI-ID 1813116]
PLANINŠIČ, Gorazd. IYPT problems as an efficient source of ideas for first-year project laboratory tasks. European journal of physics, ISSN 0143-0807, 2010, vol. 30, no. 6, str. S133-S140. [COBISS-SI-ID 2275428]