Programiranje 1

2021/2022
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
4 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
B
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
2
Vsebina

Uporaba kompleksnih podatkovnih tipov in implementacija podatkovnih struktur: seznam, sklad, vrsta, drevo, …

Algoritmi za iskanje in urejanje. Računska zahtevnost in preverjanje pravilnosti algoritmov. Osnovne metode razvoja algoritmov: deli in vladaj, dinamično programiranje, sestopanje, …

Zajem in čiščenje podatkov. Poizvedbe, analiza in prikaz podatkov.

Temeljni literatura in viri

Priročniki in učbeniki o programiranju v programskem jeziku, ki ga študenti spoznajo.
Manuals and textbooks on programming in appropriate programming language.

Cilji in kompetence

Študent spozna osnove strukturiranega programiranja in nekatere osnovne podatkovne strukture in algoritme.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Osnovno znanje vsaj enega programskega jezika in osnovnih programerskih tehnik.

Uporaba: Programerske veščine študent uporabi pri ostalih predmetih, ki zahtevajo reševanje problemov z računalnikom.

Refleksija: Strukturirano programiranje omogoča abstrakten in konceptualno prečiščen pristop k programiranju, ki sloni na diskretnih strukturah.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Programerske sposobnosti so uporabne pri nadaljnjih računalniških predmetih, kakor tudi pri numeričnih metodah.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

domače naloge, kolokviji, projekti, pisni izpit, ustni izpit
ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

Andrej Bauer:
BAUER, Andrej, STONE, Christopher A. RZ: a tool for bringing constructive and computable mathematics closer to programming practice. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2009, vol. 19, no. 1, str. 17-43. [COBISS-SI-ID 15325785]
BAUER, Andrej, TAYLOR, Paul. The Dedekind reals in abstract Stone duality. Mathematical structures in computer science, ISSN 0960-1295, 2009, vol. 19, iss. 4, str. 757-838. [COBISS-SI-ID 15322201]
BAUER, Andrej, BIRKEDAL, Lars. Continuous functionals of dependent types and equilogical spaces. V: CLOTE, Peter G. (ur.). Computer science logic : 14th international workshop, CSL 2000, annual conference of the EACSL, Fischbachau, Germany, August 21-26, 2000 : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 1862). Berlin [etc.]: Springer, 2000, vol. 1862, str. 202-216. [COBISS-SI-ID 10606681]
BAUER, Andrej. Uvod v programiranje v Javi. Ljubljana: [A. Bauer], 2008. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS-SI-ID 14629977]
BAUER, Andrej. Teorija programskih jezikov. Ljubljana: [A. Bauer], 2007. 100 str. [COBISS-SI-ID 14630489]
PLOTKIN, Gordon, PRETNAR, Matija. Handling algebraic effects. Logical methods in computer science, ISSN 1860-5974, 2013, vol. 9, iss. 4, paper 23 (str. 1-36) [COBISS-SI-ID 16816729]
PRETNAR, Matija. Inferring algebraic effects. Logical methods in computer science, ISSN 1860-5974, 2014, vol. 10, iss. 3, paper 21 (str. 1-43) [COBISS-SI-ID 17190745]
BAUER, Andrej, PRETNAR, Matija. An effect system for algebraic effects and handlers. Logical methods in computer science, ISSN 1860-5974, 2014, vol. 10, iss. 4, paper 9 (str. 1-29). http://arxiv.org/pdf/1306.6316 [COBISS-SI-ID 17191001]