Programska oprema pri pouku *

2021/2022
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
2 ali 3 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
7
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
1
Seminar
1
Vaje
3
Laboratorij
0
Vsebina

Urejanje in oblilkovanje besedil, s poudarkom na urejanju matematičnega besedila, besedila s slikami, preizkusov znanja, zbirk nalog ipd. Zahtevnejša uporaba preglednic pri ocenjevanju testov, razporedu dela in razporedu učiteljskih obveznosti in pri analizi rezultatov.
Matematična programska oprema: interaktivne geometrijske konstrukcije, uporaba simbolnega računanja pri pouku ter pri sestavljanju nalog, avtomatično generiranje nalog.
Spletne storitve: spletna učilnica, iskanje in posredovanje gradiva na spletu, uporaba forumov in ostalih medijev za komuniciranje z dijaki.
Multimedijska oprema: snemanje, obdelava in objava video lekcij s tablico, uporaba interaktivne table.
Varnost: arhiviranje in kodiranje podatkov, skrb za varnostne kopije, uporaba sistemov za revizijo verzij.

Temeljni literatura in viri

Skripta in priročniki za trenutno uporabljane programske pakete kot so:
Microsoft Word, TeX, Acrobat/PDF, Microsoft Excel, Mathematica, Sage, GeoGebra, Pajek, R, ZIP, PGP, git, Dropbox, .…

Cilji in kompetence

Splošni cilj predmeta je komptetentna uporaba raznih vrst programske opreme in računalniške tehnologije pri pouku v razredu, kakor tudi izven razreda za dodatno podporo učenju, posredovanje gradiva in kot orodje pri pripravi lekcij in nalog.
Konkretno bodo študenti znali ustvarjati visoko kvalitetne dokumente, uporabljati matematično programsko opremo v razredu, kakor tudi pri pripravi lekcij in testov, sposobni bodo uporabljati spletne tehnologije za nadgradnjo študijskih aktivnosti v razredu in izven razreda, uporabljali bodo multimedijsko oprema za poučevanje na ustrezne načine.

Predvideni študijski rezultati

Na tehnični ravni bodo slušatelji spoznali razne zvrsti programske opreme in računalniške tehnologije, ki je relevantna pri poučevanju matematike in sorodnih predmetov. Na višji ravni se bodo študenti naučili kako se računalniško tehnologijo uporablja pri poučevanju na produktiven in nemoteč način.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje. Predmet zahteva dostop do računalnika. izvajanje v računalniških učilnicah. Skupine so take, da ima vsak študent svoje delovno mesto. Poleg tega je potreben dostop do multimedijske opreme in spletnih tehnologij.

Načini ocenjevanja

Opravljene laboratorijske vaje, domače naloge in projektne naloge z zagovorom, testi
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

BAUER, Andrej, PRETNAR, Matija. An effect system for algebraic effects and handlers. Logical methods in computer science, ISSN 1860-5974, 2014, vol. 10, iss. 4, paper 9 (str. 1-29). http://arxiv.org/pdf/1306.6316. [COBISS-SI-ID 17191001]
LUKŠIČ, Primož, HORVAT, Boris, BAUER, Andrej, PISANSKI, Tomaž. Practical E-Learning for the Faculty of Mathematics and Physics at the University of Ljubljana. Interdisciplinary journal of knowledge & learning objects, ISSN 1552-2210, 2007, vol. 3, str. 73-83. [COBISS-SI-ID 14269529]
BAUER, Andrej, TAYLOR, Paul. The Dedekind reals in abstract Stone duality. Mathematical structures in computer science, ISSN 0960-1295, 2009, vol. 19, iss. 4, str. 757-838. [COBISS-SI-ID 15322201]
BAUER, Andrej. Uvod v programiranje v Javi. Ljubljana: [A. Bauer], 2008. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS-SI-ID 14629977]
BAUER, Andrej. Teorija programskih jezikov. Ljubljana: [A. Bauer], 2007. 100 str. [COBISS-SI-ID 14630489]