Projektno delo v fiziki

2021/2022
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
B1
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Na kratko: skupinsko reševanje praktične naloge odprtega tipa in izdelava poročila v obliki spletne strani.
Več: delo poteka v skupinah, ki štejejo od pet do sedem članov. Vsaka skupina dobi, dobro definirano praktično nalogo (projekt), pot do rešitve pa morajo najti sami. Skupine dobijo teme projektnih naloge vsaj dva tedna pred začetkom praktičnega dela.
Delo obsega praktični del in izdelavo spletnega poročila. Pri izvedbi praktičnega dela so skupinam, v omejenem obsegu, na voljo tudi usluge specializiranih delavnic na FMF (mehanska, mizarska, elektronska delavnica).

Temeljni literatura in viri

Iskanje primernih virov je del projektnega dela. Priporočen vir so naslednje štiri revije, ki so dosegljive v Fizikalni knjižnici FMF in na navedenih spletnih straneh omogočajo tudi elektronsko iskanje/Searching for the relevant literature is part of the course assignment. Some suggested sources that are availbale also in the Physics dept. library:
Physics Education (http://www.iop.org/EJ/S/0/30619/journal/0031-9120)
European Journal of Physics (http://www.iop.org/EJ/search/0143-0807/1)
American Journal of Physics (http://scitation.aip.org/ajp/)
The Physics Teacher (http://scitation.aip.org/tpt/)

Cilji in kompetence

timsko reševanje praktične naloge odprtega tipa, ki bazira na znanju naravoslovnih predmetov gimnazijskega programa
uporaba usvojenega znanje fizike v novih, netipičnih situacijah
uporaba osnovnih merilnih naprav in računalnika za zajemanje, analizo in prikaz izmerkov
racionalno upravljanje s časom in materialnimi sredstvi
izdelava poročila in predstavitve rezultatov v obliki spletne strani

Predvideni študijski rezultati

Znanje: poznavanje opreme in postopkov za merjenje osnovnih fizikalnih količin, poznavanje osnovnih načel predstavljanja rezultatov v naravoslovju
Razumevanje: poglabljanje razumevanja osnovnih fizikalnih konceptov ob reševanju konkretnega praktičnega problema

Metode poučevanja in učenja

projektno delo, učenje z odkrivanjem, raziskovalno delo

Načini ocenjevanja

Pogoji za uspešno opravljen predmet: - polna prisotnost pri praktičnem delu in pri izdelavi poročila, - pravočasna oddaja poročila, - navedba študenta/ke v poročilu skupine.
Ocene: opravil - ni opravil

Reference nosilca

PLANINŠIČ, Gorazd. IYPT problems as an efficient source of ideas for first-year project laboratory tasks. European journal of physics, ISSN 0143-0807, 2010, vol. 30, no. 6, str. S133-S140. [COBISS-SI-ID 2275428]
PONIKVAR, Dušan, PLANINŠIČ, Gorazd. Conservation of mechanical and electric energy : simple experimental verification. European journal of physics, ISSN 0143-0807, 2009, vol. 30, no. 1, str. 47-56. [COBISS-SI-ID 2153316]
PLANINŠIČ, Gorazd. Color mixer for every student. The Physics teacher, ISSN 0031-921X, 2004, 42, str. 138-142. [COBISS-SI-ID 1728868]