Seminar 1

2021/2022
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
2
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Vodja seminarja bo pripravil zadostno število krajših samostojnih tem in jih skupaj s potrebnim gradivom razdelil med študente. Gradivo samo mora zadoščati za pripravo seminarske naloge, lahko pa študenti sami poiščejo še dodatne vire.

Temeljni literatura in viri

gradivo, ki ga pripravi vodja seminarja
S. Krantz: A primer of mathematical writing, American Mathematical Society, 1997.

Cilji in kompetence

Predmet je namenjen temu, da se študenti naučijo pripravljati krajše seminarje. V okviru predmeta se bodo na podlagi lastnih izkušenj in opazovanja drugih usposobili za nastopanje pred razredom, izdelovanje preglednih prosojnic ipd. Naučili se bodo, kaj je pomembno za uspešno predstavitev in uspešno napisano seminarsko nalogo.

Predvideni študijski rezultati

Študent se nauči pripraviti krajšo predstavitev in napisati seminarsko nalogo. Pridobljene izkušnje mu bodo v pomoč v času študija pri drugih predmetih in kasneje v delovnem okolju.

Metode poučevanja in učenja

Vsak študent pripravi dve predstavitvi, vsaka predstavitev traja eno šolsko uro, od tega bo 30 minut namenjeno predstavitvi, 15 minut pa razpravi. Bolj kot na matematični vsebini bo poudarek na sami izvedbi seminarja in na izdelanem pisnem izdelku. Vsak študent mora napisati še krajšo seminarsko nalogo.

Načini ocenjevanja

Predstavitev
Seminarska naloga

ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

Tomaž Košir:
GRUNENFELDER, Luzius, KOŠIR, Tomaž, OMLADIČ, Matjaž, RADJAVI, Heydar. Finite groups with submultiplicative spectra. Journal of Pure and Applied Algebra, ISSN 0022-4049. [Print ed.], 2012, vol. 216, iss. 5, str. 1196-1206. [COBISS-SI-ID 16183385]
KOŠIR, Tomaž, OBLAK, Polona. On pairs of commuting nilpotent matrices. Transformation groups, ISSN 1083-4362, 2009, vol. 14, no. 1, str. 175-182. [COBISS-SI-ID 15077977]
CVETKO-VAH, Karin, KOKOL-BUKOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Tomaž, KUDRYAVTSEVA, Ganna. Semitransitive subsemigroups of the singular part of the finite symmetric inverse semigroup. Acta mathematica Hungarica, ISSN 0236-5294, 2011, vol. 131, no. 1-2, str. 1-24. [COBISS-SI-ID 15842905]
George Mejak:
MEJAK, George. Eshebly tensors for a finite spherical domain with an axisymmetric inclusion. European journal of mechanics. A, Solids, ISSN 0997-7538. [Print ed.], 2011, vol. 30, iss. 4, str. 477-490. [COBISS-SI-ID 16025177]
MEJAK, George. Two scale finite element method. V: 21st International congress of theoretical and applied mechanics, 21st ICTAM 2004, Warsaw, Poland, August 15-21, 2004. CD-ROM proceedings. Warszawa: International union of theoretical and applied mechanics: = IUTAM, 2004, sM1S_11334. [COBISS-SI-ID 13217113]
MEJAK, George. Elasto-plastic torsion of composite bars with imperfect bonding. V: BATHE, Klaus-Jürgen (ur.). Computational fluid and solid mechanics : proceedings, Second MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, June 17-20, 2003. Oxford: Elsevier Science, 2003, str. 436-438. [COBISS-SI-ID 12503641]
Bor Plestenjak:
GHEORGHIU, C. I., HOCHSTENBACH, Michiel E., PLESTENJAK, Bor, ROMMES, Joost. Spectral collocation solutions to multiparameter Mathieu's system. Applied mathematics and computation, ISSN 0096-3003. [Print ed.], 2012, vol. 218, iss. 24, str. 11990-12000. [COBISS-SI-ID 16484185]
MUHIČ, Andrej, PLESTENJAK, Bor. On the quadratic two-parameter eigenvalue problem and its linearization. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2010, vol. 432, iss. 10, str. 2529-2542. [COBISS-SI-ID 15469913]
PLESTENJAK, Bor, BAREL, Marc van, CAMP, Ellen van. A Cholesky LR algorithm for the positive definite symmetric diagonal-plus-semiseparable eigenproblem. V: CHING, Wai-Ki (ur.). Second international conference on structured matrices : Hong Kong Baptist University, 08-11 June 2006, (Linear algebra and its applications, ISSN 0024-3795, Vol. 428, Issues 2-3, 2008). New York: North Holland, 2008, vol. 428, iss. 2-3, str. 586-599. [COBISS-SI-ID 14475097]
Sašo Strle:
OWENS, Brendan, STRLE, Sašo. A characterization of the Z [sup] n [oplus] Z([delta]) lattice and definite nonunimodular intersection forms. American journal of mathematics, ISSN 0002-9327, 2012, vol. 134, no. 4, str. 891-913. [COBISS-SI-ID 16408153]
GRIGSBY, J. Elisenda, RUBERMAN, Daniel, STRLE, Sašo. Knot concordance and Heegaard Floer homology invariants in branched covers. Geometry & topology, ISSN 1364-0380, 2008, vol. 12, iss. 4, str. 2249-2275. [COBISS-SI-ID 14892121]
OWENS, Brendan, STRLE, Sašo. A characterisation of the n<1>[oplus]<3> form and applications to rational homology spheres. Mathematical research letters, ISSN 1073-2780, 2006, vol. 13, iss. 2, str. 259-271. [COBISS-SI-ID 13873241]