Sodobni trendi v izobraževanju matematike *

2021/2022
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
4 ali 5 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Možne matematično-informacijske vsebine v gimnazijskih učnih načrtih in načrtih drugih srednjih šol. Naloge matematičnega izobraževanja v dobi IKT. Cilji matematičnega izobraževanja v dobi IKT: sodobni standardi znanja. Nove učne vsebine v dobi IKT.
Učenje in poučevanje matematike in IIT. Problemsko učenje. Konkretni primeri uporabe sodobnega problemsko zastavljenega in z IKT opremljenega pouka matematike.

Temeljni literatura in viri

A. Orton: Learning Mathematics: Issues, theory and classroom practice, London, New York: Continuum, 2004, cop. 1987.
M. Selinger (ur.): Teaching mathematics, London, New York : Routledge, Milton Keynes: The Open University, 1994.
Izobraževanje in usposabljanje v Evropi: različni sistemi, skupni cilji za 2010, Ljubljana : Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja = CMEPIUS, 2003.
A. Engel: Exploring mathematics with your computer, The mathematical association of America, Washington, 1993.
D. Ronis: Problem-based learning for math and science: integrating inquiry and internet, Arlington Heights: SkyLight Training and Publishing company, 2001.
Učni načrti za matematiko in ICT v gimnazijah in drugih srednjih šolah.
Izbrani prispevki iz serijskih publikacij: Science education, Journal of research in science teaching, Journal of mathematics teacher education, Mathematics teaching.…

Cilji in kompetence

Pri predmetu študent razvije sposobnosti potrebne za uporabo najnovejših tehnologij pri pouku matematike.

Predvideni študijski rezultati

Uporaba kvalitetnih inovativnih pristopov in sodobne tehnologije pri pouku matematike.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, projektno delo, konzultacije.

Načini ocenjevanja

Študenti opravijo obveznosti pri vajah in obširnejši projekt z nastopom.
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Matija Pretnar:

  • LUKŠIČ, Žiga., PRETNAR, Matija. Local algebraic effect theories. Journal of Functional Programming, ISSN - 1469-7653, 2020, vol. 30, E13, 27 strani [COBISS-SI-ID – 53281795]
  • FORSTER, Y., KAMMAR, O., LINDLEY, S., PRETNAR, M. (2019). On the expressive power of user-defined effects: Effect handlers, monadic reflection, delimited control. Journal of Functional Programming, ISSN - 1469-7653, 2019, vol. 29, E15, 43 strani [COBISS-SI-ID – 18852441]
  • LOKAR, Matija, PRETNAR, Matija. A low overhead automated service for teaching programming. Koli Calling '15: Proceedings of the 15th Koli Calling Conference on Computing Education Research, 2015, 132–136 [COBISS-SI-ID – 17536089]