Statistika v šoli *

2021/2022
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
4 ali 5 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Poučevanje statistike v šoli.
Statistične vsebine v slovenskem šolstvu: statistične vsebine v srednji šoli, predznanje srednješolcev, potrebe v znanju statistike v nadaljnjem izobraževanju in v vsakdanjem življenju.
Povezanost statistike z drugimi področji: interdisciplinarna zasnova učenja, uporaba ICT, trendi poučevanja statistike v svetu.
Kognitivni in procesni cilji pri učenju statističnih vsebin: učenje procesa reševanja problemov, pridobivanje aplikativnega znanja in veščin za samostojno uspešno učenje in delo (z uporabo ICT).
Statistične raziskave v šoli.
Metodologija raziskav v šoli: opredelitev problema, neeksperimentalne in eksperimentalne raziskave v šoli, načrtovanje raziskave, ustvarjanje pogojev za izvršitev, glavne faze raziskave.
Postopki in instrumenti zbiranja podatkov: vrste spremenljivk raziskav v šoli, merski instrumenti raziskav v šoli (testi, ankete, lestvice stališč), merske karakteristike.
Statistična obdelava podatkov pri raziskavah v šoli: preizkušanje domnev v pedagoških raziskavah, najpogostejši načini in posebnosti, interpretacija.
Dejanska izvedba raziskave v šoli in izmenjava izkušenj.

Temeljni literatura in viri

J. Sagadin: Statistične metode za pedagoge, Obzorja, Maribor, 2003.
J. Sagadin: Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja, Zavod RS za šolstvo in šport, Ljubljana, 1993.
V. Mužić: Uvod u metodologiju istraživanja odgoja iobrazovanja, Educa, Zagreb, 2004.
S. Dowdy, S. Wearden, D. Chilko: Statistics for research (3rd ed.), John Wiley & Sons, New Jersey, 2004. (izbrana poglavja)
P.L. Mendoza: Proceedings of the Fifth international conference on teaching of statistics (ICOTS5): 1. 2. in 3. del, The National organizing commitee, Singapur, 1998. Dostopno tudi na http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications.php?show=2
P. Brian: Proceedings of the sixth international conference on teaching of statistics (ICOTS6). 7-12 July 2002, Cape Town, South Africa. http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications.php?show=2
M.F. Triola: Elementary statistics using Excel, Adison Wesley Logman, Boston, 2001.
A. Čibej: Matematika, DZS, Ljubljana, 2004 (4. prenovljena izdaja).

Cilji in kompetence

Študenti se najprej seznanijo s cilji in statističnimi vsebinami v srednji šoli, z njeno široko uporabnostjo na domala vsakem strokovnem področju in v vsakdanjem življenju. V nadaljevanju se študenti seznanijo s statističnimi raziskavami v šoli, ki so potrebne za evalvacijo šolskih programov, preverjanje napredka učencev na ravni oddelkov, šol ali držav. Pridobljeno statistično in metodološko znanje študenti lahko uporabijo tudi pri statističnih raziskavah na drugih področjih.

Predvideni študijski rezultati

Poučevanje statistike je zahtevno, teoretične modele je učencem navadno težko povezati s konkretnimi podatki v praksi. Študenti spoznajo načine kakovostnega poučevanja statistike v srednji šoli.
Hkrati pridobijo uporabno znanje za izvedbo statističnih raziskav v šoli, ki se nekoliko razlikujejo od tovrstnih raziskav drugod, vendar pa prav te posebnosti omogočajo hkrati globlje poznavanje statističnih raziskav na raznih drugih področjih.
Študenti znanje tega predmeta lahko neposredno uporabijo v pedagoški praksi, znanje pa lahko uporabijo tudi za izvajanje statističnih raziskav na pedagoškem področju in tudi širše.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje po načinu problemsko naravnanega učenja, konzultacije

Načini ocenjevanja

Izpit iz vaj, problemska naloga
Izpit iz teorije
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

SMREKAR, Jaka, YAMASHITA, Atsushi. Function spaces of CW homotopy type are Hilbert manifolds. Proceedings of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9939, 2009, vol. 137, no. 2, str. 751-759. [COBISS-SI-ID 14965849]
SMREKAR, Jaka. Periodic homotopy and conjugacy idempotents. Proceedings of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9939, 2007, vol. 135, no. 12, str. 4045-4055. [COBISS-SI-ID 14382681]
CENCELJ, Matija, DYDAK, Jerzy, SMREKAR, Jaka, VAVPETIČ, Aleš, VIRK, Žiga. Algebraic properties of quasi-finite complexes. Fundamenta mathematicae, ISSN 0016-2736, 2007, vol. 197, str. 67-80. [COBISS-SI-ID 14502233]