Zgodovina matematike *

2021/2022
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
4 ali 5 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Matematika v starem Egiptu in Mezopotamiji. Pitagorejska matematika. Matematika Evklidovih Elementov. Arhimed in Apolonij. Helenistična matematika v rimskem imperiju. Matematika stare Indije in Kitajske. Matematika v arabskem imperiju. Srednji vek in renesansa evropske matematike. Fermat, Descartes in Pascal. Newton in Leibniz. Euler, Lagrange in Laplace. Gauss in Legendre. Algebra, analiza, geometrija in teorija števil v devetnajstem stoletju. Teorija množic in osnove matematike. Sodobna matematika in njena uporaba.

Temeljni literatura in viri

B. Cipra: What's Happening in the Mathematical Sciences, AMS, Providence, 2002.
R. Cooke: The History of Mathematics, A Brief Course, John Wiley and Sons, New York, 1997.
V. J. Katz: A History of Mathematics, An Introduction, Addison Wesley, Boston, New York, 1998.
W. S. Anglin: Mathematics : A Concise History and Philosophy, Springer, New York, 1996.
F. Križanič: Križem po matematiki, Mladinska knjiga, Ljubljana 1960.
D. J. Struik: Kratka zgodovina matematike, DMFA, Ljubljana, 1986.
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/

Cilji in kompetence

Slušatelji spoznajo razvoj matematičnih idej in metod kot so se oblikovale skozi zgodovino.

Predvideni študijski rezultati

Poglobljeno poznavanje in razumevanje zgodovinskega razvoja matematike.
Uporaba razumevanja razvoja matematike pri poučevanju.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, konzultacije

Načini ocenjevanja

Domače naloge, projektno delo
Pisni in ustni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Gregor Cigler:
CIGLER, Gregor, JERMAN, Marjan. On separation of eigenvalues by certain matrix subgroups. Linear Algebra and its Applications. [Print ed.]. 2014, vol. 440, str. 213-217. ISSN 0024-3795. [COBISS-SI-ID 16862297]
CIGLER, Gregor, DRNOVŠEK, Roman. On semigroups of matrices with nonnegative diagonals. Linear Algebra and its Applications. [Print ed.]. 2013, vol. 438, iss. 1, str. 626-633. ISSN 0024-3795. [COBISS-SI-ID 16528473]
CIGLER, Gregor, DRNOVŠEK, Roman. From local to global similarity of matrix groups. Linear Algebra and its Applications. [Print ed.]. 2011, vol. 435, iss. 6, str. 1285-1295. ISSN 0024-3795. [COBISS-SI-ID 15929433]

Aleš Vavpetič:
VAVPETIČ, Aleš, ŽAGAR, Emil. A general framework for the optimal approximation of circular arcs by parametric polynomial curves. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2019, let. 345, str. 146-158. [COBISS-SI-ID 18388057]
KANDIĆ, Marko, VAVPETIČ, Aleš. Topological aspects of order in C(X). Positivity. 2019, let. 23, št. 3, str. 617-635. [COBISS-SI-ID 18551897]
VAVPETIČ, Aleš. Commutators of cycles in permutation groups.
Ars mathematica contemporanea. 2016, let. 10, št. 1, str. 67-77. [COBISS-SI-ID 17731929]