Strokovno izbirni predmet (B) *

2022/2023
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
4 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
5
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0