Merila za sprejem vzporednih študentov in študentov diplomantov (1. stopnja in EMŠP)

Vzporedni študij

Študent, vpisan na univerzitetni ali visokošolski strokovni program v Sloveniji, lahko zaprosi za vzporedni študij na univerzitetne in visokošolsko strokovne programe Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, če izpolnjuje osnovne pogoje za vpis na te programe, pogoje za vpis v višji letnik na matični fakulteti in ima soglasje matične fakultete za vzporedni študij na UL FMF. Vzporedni študij je možen šele po opravljenem 1. letniku na matični fakulteti.

Diplomanti

Študent, ki je že diplomiral na enem od univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih programov in izpolnjuje osnovne pogoje za vpis, lahko kandidira za vpis v 1. letnik študija na univerzitetne in visokošolsko strokovne programe, ki jih izvaja Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Za diplomante je za študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.

Vpisna mesta

Število vpisnih mest za vpis vzporednih študentov in študentov diplomantov določi Senat UL FMF vsako leto in je omejeno na 5 % razpisanih mest za vpis v 1. letnik rednega študija.

Vpisna mesta za vpis 1. letnik v š. l. 2020/2021:
Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov so objavljena na spletni strani MIZŠ .

Komisija za študijske zadeve opravi izbiro na osnovi naslednjih meril:

  • splošni uspeh pri maturi oziroma poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (40% točk)
  • uspeh iz matematike pri maturi oziroma poklicni maturi ali pri maturitetnem predmetu matematika oziroma zaključnem izpitu; če kandidat pri zaključnem izpitu nima predmeta matematika, se upošteva ocena v 4. letniku srednje šole (20% točk)
  • povprečna ocena opravljenih izpitov in vaj (40% točk)

Prijava

Kandidati oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ od 1. 9. 2020 do 17. 9. 2020. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis.

Na naslov Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, kandidati pošljejo ustrezna dokazila v pisni obliki.