Merila za sprejem vzporednih študentov in študentov diplomantov (1. stopnja in EMŠP)

Vzporedni študij

Študent, vpisan na dodiplomski (univerzitetni ali visokošolski strokovni) ali enoviti magistrski študijski program na Univerzi v Ljubljani, ki želi študirati vzporedno na dodiplomskem (univerzitetni ali visokošolski strokovni) ali enovitem magistrskem študijskem programu Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, mora izpolnjevati osnovne pogoje za vpis v ta program, pogoje za vpis v višji letnik študija na matični fakulteti in imeti soglasje matične fakultete za vzporedni študij na UL FMF. Vzporedni študij je možen šele po opravljenem 1. letniku študija na matični fakulteti.

Diplomanti

Kandidat, ki je že diplomiral na enem od dodiplomskih (univerzitetni ali visokošolski strokovni) ali enovitih magistrskih študijskih programov in se želi vpisati kot diplomant v 1. letnik dodiplomskega (univerzitetni ali visokošolski strokovni) ali enovitega magistrskega študijskega programa Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, mora izpolnjevati osnovne pogoje za vpis.

Za diplomante je za študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.

Vpisna mesta

Število vpisnih mest za vzporedni študij in študij diplomantov na enovitem magistrskem študijskem programu določi Senat UL FMF in je omejeno na 5 % razpisanih mest za vpis v 1. letnik rednega študija. Na vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov na enovitem magistrskem študijskem programu se lahko prijavijo le slovenski državljani, državljani držav članic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva.

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov na enovitem magistrskem študijskem programu UL FMF so objavljena v vsakoletnem razpisu za vpis na spletni strani MVZI.

Komisija za študijske zadeve opravi izbiro na osnovi naslednjih meril:

  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (40 % točk)
  • uspeh iz matematike pri splošni maturi oziroma poklicni maturi ali pri izpitu splošne mature iz predmeta matematika oziroma zaključnem izpitu; če kandidat pri zaključnem izpitu nima predmeta matematika, se upošteva ocena v 4. letniku srednje šole (20 % točk)
  • povprečna ocena opravljenih izpitov in vaj (40 % točk)

Prijava

Kandidati oddajo elektronsko prijavo za vpis preko spletnega portala eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi napišejo en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis. Ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis priložijo (oddajo) elektronsko kot prilogo k prijavi za vpis preko spletnega portala eVŠ.

Rok za oddajo prijave za vpis je določen v vsakoletnem razpisu za vpis, ki je objavljen na spletni strani MVZI:

  • vzporedni študij: praviloma od 1. do 15. septembra,
  • študij diplomantov na enovitem magistrskem študijskem programu: praviloma od 1. do 15. septembra.

Diplomanti lahko oddajo prijavo za vpis tudi na razpisana vpisna mesta za vpis v 1. letnik za redni študij.