Kako stvari delujejo?

2022/2023
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Fizika
Smer:
Izobraževalna smer
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
1
Laboratorij
0
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik.
Predpostavljeno je osnovno znanje naravoslovnih predmetov gimnazijskega programa.

Vsebina

Spoznavanje in uporaba temeljnih fizikalnih zakonov in pojmov ob preučevanju delovanja različnih naprav in spoznavanju lastnosti različnih snovi (npr zaslon na tekoče kristale, fluorescentna svetilka, halogenska žarnica, LED, magnetni in piezoelektrični zvočnik, slikanje z magnetno resonanco, dizelski motor ipd). Izbrani primeri bodo pokrivali vsebine iz poglavij osnovne fizike, za katera je znano, da imajo študenti pri njih težave.
Razlaga bo podprta z demonstracijskimi poskusi in avdio-video gradivom. Laboratorijske vaje bodo vključevale odprte probleme in temeljile na vodenem odkrivanju.

Temeljni literatura in viri

Priporočljiva literatura
Bloomfield L., How things work 4th Ed., J. Wiley & Sons, 2010.
Hobson A., Physics : concepts and connections 4th Ed., Prentice Hall, 2006.
Iskanje primernih virov je tudi del aktivnosti v okviru predmeta. Priporočene vire določi nosilec predmeta glede na izbrane primere./Literature search is also an assignment given to students in the course. Course leader will suggest additional literature depending on the examples used in the course.

Cilji in kompetence

Spoznati osnovne fizikalne principe delovanja različnih naprav, lastnosti snovi in uporabnost osnovne fizike pri reševanju tehnoloških problemov.

Razvijanje sposobnosti komuniciranja fizikalnih in tehničnih vsebin.

Širjenje in utrjevanje osnovnega znanja fizike.

Širjenje poznavanja znanstvene in tehnične terminologije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje
Razumevanje osnovnih fizikalnih pojmov in zakonov ter njihove univerzalne uporabnosti v tehnologiji in inženirstvu.

Uporaba
Uporaba ustrezne terminologije in načinov komuniciranja v naravoslovju in tehnologiji, s poudarkom na fiziki.

Refleksija
Zavedanje značilnosti naravoslovnega pristopa pri reševanju aplikativnih problemov.

Prenosljive spretnosti
Kritično razmišljanje pri presoji izjav in poročil s področja naravoslovja in tehnologije. Sposobnost analitičnega razmišljanja in komuniciranja lastnih idej.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, sodelovalno učenje/poučevanje, aktivno učenje ob vodenem odkrivanju, seminarske in projektne naloge.

Načini ocenjevanja

Ena ocena, ki združuje dosežke na testih in pri vajah.
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

prof. dr. Gorazd Planinšič:
1. PLANINŠIČ, Gorazd, GREGORČIČ, Bor, ETKINA, Eugenia. Learning and teaching with a computer scanner. Physics Education, ISSN 0031-9120, 2014, vol. 49, no. 5, str. 586-595, ilustr. [COBISS-SI-ID 2719332]
2. PLANINŠIČ, Gorazd, ETKINA, Eugenia. Light-emitting diodes : a hidden treasure. The Physics teacher, ISSN 0031-921X, 2014, vol. 52, no. 2, str. 94-99, fotogr. http://scitation.aip.org/content/aapt/journal/tpt/52/2/10.1119/1.4862113. [COBISS-SI-ID 2648164]
3. PLANINŠIČ, Gorazd, GOJKOŠEK, Mihael. Prism foil from an LCD monitor as a tool for teaching introductory optic. European journal of physics, ISSN 0143-0807, 2011, vol. 32, no. 2, str. 601-613, doi: 10.1088/0143-0807/32/2/029. [COBISS-SI-ID 2316132]
doc. dr. Aleš Mohorič:
1. MOHORIČ, Aleš, ČADEŽ, Andrej. Detekcija gravitacijskih valov. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2017, letn. 64, št. 3, str. 91-103. [COBISS-SI-ID 18156121]
2. MOHORIČ, Aleš. Natural convection and its effect on diffusion measured with nuclear magnetic resonance. V: JANG, Christopher L. (ur.). Partial differential equations : theory, analysis and applications, (Mathematics research developments). New York: Nova Science Publishers. cop. 2011, str. 265-275. [COBISS-SI-ID 2397540], [Scopus do 17. 12. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]