Delovna praksa

2022/2023
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna fizika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
15
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

a) Vpis v 3. letnik
b) Opravljene obveznosti 1. semestra 3. letnika

Vsebina

Delo po specifikaciji delovnega procesa v organizaciji

Temeljni literatura in viri

Po priporočilu v delovni organizaciji.

According to the recommendation in the working organiyation.

Cilji in kompetence

Cilji: Študent se vključi v visokotehnološki laboratorij v delovni organizaciji, kjer v praksi preizkusi pridobljeno znanje in se seznani z zakonitostmi delovnega procesa.

Kompetence:
Vključevanje v realen delovni proces
Samostojno reševanje problemov
Delo v skupini

  • Spoznavanje z visokotehnološko opremo
Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Preverjanje teoretičnega znanja v praksi.
Spoznavanje odnosov med ljudmi pri delovnem procesu, ugotavljanje, kateri del naučenega znanja je najbolj pomemben

Metode poučevanja in učenja

Delo z mentorjem v delovni organizaciji.

Načini ocenjevanja

Po priporočilu mentorja v delovni organizaciji se Delovna praksa ocenjuje kot opravil(a)/ni opravil(a).

Reference nosilca

[1] Ž. Šmit, G. Lapicki, Energy loss in the ECPSSR theory and its calculation with exact integration limits. Journal of physics. B, Atomic, molecular and optical physics 47 (2014) 055203-1- 055203-7.
[2] Ž. Šmit, H. Fajfar, M. Jeršek, T. Knifix, J. Lux, Analysis of garnets from the archaeological sites in Slovenia. Nuclear instruments & methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms 328 (2014) 89-94.
[3] Ž. Šmit, T, Milavec, H. Fajfar, Th. Rehren, W. Lankton, B. Gratuze, Analysis of glass from the post-Roman settlement Tonovcov grad (Slovenia) by PIXE-PIGE and LA-ICP-MS. Nuclear instruments & methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms, 311 (2013) 53-59.