Magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška fizika

Stopnja:
2
Število letnikov:
2
Kreditne točke na letnik:
60
Trajanje:
2 leti (4 semestri), skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov:
magister profesor fizike oziroma magistrica profesorica fizike (UN), okrajšava je mag. prof. fiz.
Temeljni cilji programa

Temeljni cilj programa je usposobiti študente za samostojno pedagoško in raziskovalno delo v okviru poklica učitelja fizike na vseh stopnjah osnovnega in srednjega izobraževanja, vključno s programi, ki dajejo poseben poudarek naravoslovnim predmetom, delu z nadarjenimi učenci in omogočajo maturo iz fizike. Poleg tega je cilj programa tudi usposobitev za poklice, katerih naloga je učinkovito in korektno posredovanje in predstavljanje znanstvenih izsledkov ter tehnoloških dosežkov široki javnosti.

Splošne kompetence
 • sposobnost interpretacije in kvalitativne obravnave abstraktnih vsebin
 • sposobnost razčlenitve kompleksnih vsebin na enostavne
 • sposobnost prepoznavanja ključnih povezav ali parametrov
 • zbiranje, kritična presoja ter sinteza podatkov, meritev in rešitev
 • sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanstvenih dognanj,
 • sposobnost tako avtonomnega strokovnega dela kot dela v skupini.
 • sposobnost komuniciranja in posredovanja strokovnih vsebin širši javnosti
 • sposobnost komuniciranja z dijaki, starši in učitelji
 • poznavanje delovanja šole, njene vpetosti v širše družbeno okolje ter pedagoške vloge učitelja v šoli,
 • sposobnost oblikovati jasna pravila za vedenje in disciplino v razredu in reševati vzgojne in disciplinske
  probleme v razredu in šoli,

 • poznavanje procesa učenja in individualnih značilnosti dijakov ter dejavnikov, ki spodbujajo učenje,

 • sposobnost oblikovati vzpodbudno učno okolje,
 • poznavanje dela z dijaki s posebnimi potrebami,
 • usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in doseţkov dijakov,
 • upora informacijsko komunikacijske tehnologije
 • sposobnost načrtovanja, spremljave in vrednotenja lastnega profesionalnega razvoja.
Predmetno specifične kompetence
 • sposobnost podajanja fizikalnih vsebin širši javnosti
 • poglobljeno razumevanje fizikalnih zakonov narave,
 • sposobnost povezovanja osnovnih zakonov narave ter opazljivih lastnosti sveta,
 • sposobnost matematične formulacije fizikalnih problemov,
 • sposobnost modeliranja problemov,
 • sposobnost samostojnega načrtovanja in izvede šolskih eksperimentov za določen nivo znanja in učinkovitega vključevanja le teh v pouk fizike
 • sposobnost kritične presoje o primernosti in prenosljivosti eksperimentov v učni proces
 • obvladovanje strokovnega jezika, primernega za šolo,
 • sposobnost smiselne uporabe računalniških programov (animacij, simulacij) za prikaz fizikalnih vsebin v šoli
 • sposobnost uporabe računalniško vodenih meritev in učinkovitega vključevanja le teh v pouk fizike
 • poznavanje in sposobnost uporabe različnih sodobnih metod in tehnik pouka fizike,
 • poznavanje varnostnih predpisov o ravnanju s fizikalnimi poskusi in opremo
 • poznavanje vertikalne povezanosti učnih vsebin fizike
Pogoji za vpis

V magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška fizika se lahko vpiše kandidat, ki je končal:
a) Bolonjski prvostopenjski študijski program s strokovnega področja fizika, program Fizika, Izobraževalna smer.
b) Bolonjski prvostopenjski študijski program s strokovnega področja fizika (program Fizika - osnovni študij ali program Meteorologija z geofiziko), pri čemer mora pred vpisom obvezno opraviti študijske obveznosti iz naslednjih predmetov prvostopenjskega programa Fizika, Izobraževalna smer:

 • Didaktika fizike 1 (5 ECTS)
 • Psihologija učenja in pouka (7 ECTS).
  c) Bolonjski prvostopenjski pedagoški študijski program dvo-predmetne vezave Fizika in …
  d) Visokošolski strokovni študijski program s strokovnega področja fizika (program Fizikalna merilna tehnika), pri čemer mora pred vpisom obvezno opraviti študijske obveznosti iz naslednjih predmetov prvostopenjskega programa Fizika:

 • Psihologija učenja in pouka (7 ECTS)

 • Didaktika fizike 1 (5 ECTS)
 • Optika (5 ECTS)
 • Astronomska opazovanja (3 ECTS)
  e) Bolonjski prvostopenjski študijski program drugih strokovnih področij, pri čemer mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu 10-60 kreditnih točk, ki so bistvene za nadaljevanje študija na programu Pedagoška fizika. To so predmeti s področij fizike, didaktike fizike in psihologije učenja in pouka. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski študij.
  Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje kot je navedeno v točkah od a) do e) v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili svoje šolanje v Sloveniji.
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani na podlagi naslednjih meril:

 • dosežene povprečne ocene na prvi stopnji študija
 • doseženih ocen iz predmetov, ki pokrivajo področje fizike
Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko kot opravljena študijska obveznost priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Pedagoška Fizika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija OF FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj.
Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija upoštevala naslednja merila:

primerljivost obsega izobraževanja glede na obseg predmeta, pri katerem se znanje priznava,
ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se znanje priznava.
V primeru, da študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri ustreznem predmetu na OF FMF.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v višji letnik:
Za vpis v 2. letnik mora študent opraviti dva od obveznih predmetov na vpisani smeri ter skupno zbrati vsaj 52 ECTS.
Študenti, ki so se vpisali na program po zaključku prvostopenjskega pedagoškega študijskega programa dvo-predmetne vezave Fizika in ... in študenti, ki so se vpisali na program po zaključku visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizikalna merilna tehnika, morajo v okviru izbirnih predmetov v 1. letniku opraviti izpit iz predmetov

Moderna fizika 2 (5 ECTS),
Uvod v fiziko atmosfere (3 ECTS),
ki sodita v prvostopenjski študijski program Fizika na FMF. Če so v okviru zaključenega
prvostopenjskega študija že opravili predmeta z ekvivalentno vsebino, jim tega pogoja ni treba izpolniti. O ekvivalentnosti predmetov odloča študijska komisija OF FMF na podlagi pisne vloge študenta.

Pogoji za ponavljanje letnika:
Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:
a) vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS),
b) vse izpite iz nižjih letnikov.
Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Prehodi med študijskimi programi

Prehodi so možni med študijskimi programi druge stopnje. Študenti lahko prehajajo v študijske programe druge stopnje tudi iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004.
Prehodi so možni med študijskimi programi:

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 • med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa v katerega prehaja.

Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik tega študijskega programa.

Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik študijskega programa.
Pri prehodih se lahko priznavajo:

 • primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu,
 • neformalno pridobljena primerljiva znanja.

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.

O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na podlagi individualne prošnje odloča Študijska komisija.

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pedagoška fizika mora študent opraviti študijske obveznosti pri vseh predmetih vpisanega študijskega programa, opraviti obveznosti v višini 120 KT ter izdelati in uspešno zagovarjati magistrsko delo.

Klasifikacija
 • KLASIUS-SRV: Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)
 • ISCED: izobraževanje učiteljev in pedagoške vede (14)
 • KLASIUS-P: Izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451)
 • KLASIUS-P-16: Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114)
 • Frascati: Naravoslovno-matematične vede (1)
 • Raven SOK: 8
 • Raven EOK: 7
 • Raven EOVK: Druga stopnja

Predmetnik

P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS

1. letnik

Pri izbirnih predmetih so navedene okvirne vrednosti; dejanske vrednosti so odvisne od izbire predmetov.

 • V dvoletnem ciklu se izmenjujejo:

Pedagogika z andragogiko in Razvoj fizike + izbirni predmeti (glede na cikel je izbirnim predmetom namenjenih +/-2 KT)

Didaktika in Izbirni predmeti za 3 KT

Didaktika fizike 2 in Didaktika fizike 3

Izbrana poglavja iz fizike snovi ter Izbrana poglavja iz astrofizike in fizike delcev

2. letnik

Pri izbirnih predmetih so navedene okvirne vrednosti; dejanske vrednosti so odvisne od izbire predmetov.

 • V dvoletnem ciklu se izmenjujejo:

Pedagogika z andragogiko in Razvoj fizike + izbirni predmeti (glede na cikel je izbirnim predmetom namenjenih +/- 2 KT)

Didaktika in Izbirni predmeti za 3 KT

Didaktika fizike 2 in Didaktika fizike 3

Izbrana poglavja iz fizike snovi ter Izbrana poglavja iz astrofizike in fizike delcev

1., 2. letnik
Strokovni izbirni predmeti
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Kako stvari delujejo? 3 3/0 0/0
Moderna fizika 2 & 5 2/2 0/0
Uvod v fiziko atmosfere & 3 2/1 0/0
Pedagoški izbirni predmeti
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Didaktika pouka mehanike + 4 0/0 2/2
Didaktika pouka toplote in optike + 4 2/1.67 0/0
Poučevanje matematike in fizike v angleškem jeziku + 5 2/2 0/0
Projektno delo v znanosti 3 0/0 1/2

Izbirni predmeti - opombe:

Z izbirnimi predmeti mora študent v dveh letih zbrati 25 KT od tega najmanj 15 KT s predmeti iz ponudbe izbirnih predmetov na UL FMF. Študenti morajo obvezno izbrati enega izmed pedagoških izbirnih predmetov, ki so označeni z +. Študenti lahko izberejo tudi izbirne predmete druge stopnje drugih programov UL FMF ali drugih fakultet na UL (slednje v skupnem obsegu do vključno 10 ECTS).

&) Obvezni izbirni predmet za študente, ki so se vpisali na program po zaključku prvostopenjskega pedagoškega študijskega programa dvo-predmetne vezave Fizika in... in študente, ki so se vpisali na program po zaključku visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizikalna merilna tehnika. Če so v okviru zaključenega prvostopenjskega študija opravili predmeta z ekvivalentno vsebino, jim tega pogoja ni treba izpolniti. O ekvivalentnosti predmetov odloča študijska komisija OF FMF na podlagi pisne vloge študenta.