Dodiplomski študij

Vpis za študente 1. letnika, diplomante, vzporedne študente in tuje državljane

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Fizika I. stopnja  se lahko vpiše, kdor je 

 • opravil maturo,
 • opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika, če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz katerikoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 • pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V visokošolski študijski program Aplikativna Fizika I. stopnja (prej Fizikalna merilna tehnika) se lahko vpiše, kdor je

 • opravil maturo,
 • opravil poklicno maturo, 
 • opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Predvidena vpisna mesta

 • Univerzitetni študijski program: 160 mest (Slovenci, EU državljani); 10 mest (Slovenci brez državljanstva); 10 mest (tujci); 20 mest (vpis v višji letnik po merilih za prehode); 5 mest (vzporedni študij)
 • Visokošolski študijski program: 40 mest; 4 mesta (Slovenci brez državljanstva); 4 mesta (tujci); 20 mest (vpis v višji letnik po merilih za prehode); 4 mesta (vzporedni vpis)

Omejitev vpisa

Na študijskih programih v preteklosti ni bilo omejitve vpisa.

Vzporedni vpis

Poleg izpolnjevanja pogojev za vpis morajo študenti pridobiti še potrdilo o vpisu na matično fakulteto in soglasje matične fakultete za vzporedni vpis na drugo fakulteto.

Vpis diplomantov

Študent, ki je že diplomiral na enem od univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih programov in izpolnjuje osnovne pogoje za vpis, lahko kandidira za vpis v 1. letnik študija na univerzitetne in visokošolsko strokovne programe, ki jih izvaja Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Diplomati se lahko vpišejo v 1. ali 2. vpisnem roku.

Za diplomante je za študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.

Informacije o vpisu

Prijava na razpis za vpis poteka preko portala eVŠ. Vpis bo potekal elektronsko. Obvestilo o vpisu bomo sprejetim kandidatom poslali na njihov e-naslov (naveden v prijavi) po zaključenem izbirnem postopku (1. rok: predvidoma zadnji teden julija 2022).

Več informacij

Vpis v višji letnik po merilih za prehode - sprememba programa

POZOR! Spodnja navodila ne veljajo za študente, ki se prepisujejo iz prvega v prvi letnik. Le-ti se vpišejo na rednem razpisu za vpis, kakor so se vpisali v trenutni prvi letnik.

V primeru, da ste študent starega UN ali VS študijskega programa, in si želite prepisati na nov študijski UN oz. VS program 1. stopnje ali ste študent novega UL ali VS študijskega programa in si želite prepisati iz UN na VS študijski program 1. stopnje in obratno, morate oddati Prijavo za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma za hitrejše napredovanje) na spletnem portalu eVŠ. Pred vpisom v višji letnik drugega študijskega programa morate izpolnjevati pogoje za vpis v višji letnik drugega študijskega programa in pridobiti Sklep o priznavanju obveznosti opravljenih na drugem študijskem programu.

POZOR! Pred prijavo na razpis kontaktirajte študentsko pisarno za preverbo izpolnjevanja pogojev za vpis po merilih ter za določitev letnika v katerega se vpisujete. Izpolnjevanjev pogojev določi Komisija za študijske zadeve OF FMF s sklepom.

POZOR! Skladno z določili 66. člena ZVIS velja, da morate plačati šolnino, če ste že izkoristili prepis ali ponovni vpis v program 1. stopnje, čeprav se vpisujete v višji letnik na drugem študijskem programu.

Pogoji za vpis v višji letnik

UN FIZIKA

Za vpis v 2. letnik: Klasična fizika, Matematika I in II, Fizikalni praktikum I in II, Računalniški praktikum in skupno vsaj 52 ECTS.
Za vpis v 3. letnik: vsi izpiti 1. letnika, Moderna fizika 1 in 2, Matematika 3 in 4, Fizikalni praktikum 3 in 4 in skupno vsaj 50 ECTS.

VS APLIKATIVNA FIZIKA (prej Fizikalna merilna tehnika)

Za vpis v 2. letnik: Fizika 1, Matematika 1, Praktikum merilne tehnike 1 in 2 in skupno vsaj 54 ECTS,
Za vpis v 3. letnik: vsi izpiti 1. letnika, Fizika 2, Matematika 2, Praktikum merilne tehnike 3 in 4 in skupno vsaj 54 ECTS iz predmetov 2. letnika.

Vpis v višji letnik

VPISNI LIST

Ko izpolnete pogoje za vpis v višji letnik, boste v študentskem informacijskem sistemu VIS imeli že pripravljen vpisni list. V primeru, da se to ne zgodi, nemudoma kontaktirajte študentsko pisarno.

Pred izpolnjevanjem vpisnega lista poravnajte vse finančne obveznosti in izpolnite vse ankete.

Vsota obveznih in izbirnih predmetov mora znašati 60KT.

ŠTUDENTSKA IZKAZNICA

Po izpolnitvi vpisnega lista študentsko izkaznico pustite na recepciji stavbe na Jadranski 19 za namestitev nove nalepke. Prevzem je praviloma mogoč po 1. oktobru na recepciji OF.

CIKLIČNI PREDMETI

Študenti UN Fizike, smer Meteorologija in Izobraževalna smer, bodite pozorni na obvezne ciklične predmete, saj se izvajajo le vsake 2 leti.

Izjemni vpis v višji letnik

Izjemoma lahko zaprosite za vpis v višji letnik, če imate opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom in minimalni obseg kreditnih točk tekočega letnika ter imate izkazane upravičene razloge. Minimalni obseg kreditnih točk ne sme biti manjši od 40 kreditnih točk. Upravičeni razlogi so, npr.: starševstvo, daljša bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze.

Prošnjo najdete v VIS-u, vendar le v začetku septembra. Natančnejši datum bo skupaj z navodili za izpolnjevanje in oddajo v avgustu objavljen na Obvestila študentom fizike.

Izpolnjeno in podpisano prošnjo morate pravočasno, skupaj z dokazili, dostaviti v študentsko pisarno (osebno ali priporočeno po pošti). Prošnjo obravanava Komisija za študijske zadeve FMF.

Zaradi upoštevanja določil Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (roki za izvedbo vpisa) in Zakona o splošnem upravnem postopku glede vročanja sklepov Komisija za študijske zadeve prepozno oddanih prošenj ne bo obravnavala. Pritožbeni organ (Senat FMF) bo ugovore obravnaval na oktobrski seji.

Zunanji izbirni predmeti

Zunanji izbirni predmet

Zunanji izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov 1. stopnje na UL s soglasjem Komisije za študijske zadeve FMF OF. Prošnjo najdete v zavihku Prošnje, obrazci in pravilniki ter jo izpolnjeno podpisano dostavite v študentsko pisarno. Pred oddajo prošnje se na fakulteti, kjer si želite opravljati zunanji izbirni predmet, pozanimajte ali je na voljo še kaj prostih mest, ter če izpolnjujete pogoje za udeležbo na predmetu. Po uspešno opravljenem izpitu iz zunanjega izbirnega predmeta nam morate za vpis ocene v vaš indeks dostaviti potrdilo o opravljeni obveznosti. Potrdilo dobite v študentski pisarni fakultete, na kateri ste opravljali zunaji izbirni predmet.

Športna dejavnost

Med zunanje izbirne predmete sodi tudi Športna dejavnost, ki si jo lahko izberete 1x na program. Poleg soglasja Komisije za študijske zadeve FMF OF, se morate prijaviti prijaviti tudi na UL. Katalog športnih programov Centra za univerzitetni šport in podrobnejše informacije o programih bodo objavljene na naslednji spletni strani http://www.uni-lj.si/studij/center_za_univerzitetni_sport_cus/. Za vpis ocene poskrbimo v študentski pisarni.

Ponavljanje letnika

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno:

 1. opraviti vsaj polovi­co obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS),
 2. opraviti vse izpite iz nižjih letnikov,
 3. obvestiti študentsko pisarno, da vam ročno odpre vpisni list,
 4. izpolniti vpisni list in oddati študentsko izkaznico na recepcijo OF.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija na programu. Za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Dodatno leto - Absolvent

V primeru, da niste izkoristili ponavljanja letnika, prepisa ali spremembe programa/smeri in ste v zadnjem letniku študijskega programa, lahko koristite dodatno leto.

Drugih pogojev za izrabo dodatnega leta ni.

Namero, da želite koristiti dodatno leto, morate najkasneje do 25. septembra sporočiti v študentsko pisarno, da vam ročno odpremo vpisni list.

V VIS-u morate izpolniti vpisni list ter na recepcijo OF oddati vašo študentsko izkaznico.

Ne izpolnjujete pogojev za ponavljanje ali vpis v višji letnik. Kaj pa sedaj?

Bliža se konec študijskega leta, vam pa ni uspelo izpolniti pogojev za ponovni vpis v isti letnik ali za vpis v višji letnik.

Imate utemeljene razloge za neizpolnjevanje pogojev?

Letos prošenj za podaljšanj študija zaradi izjemnih okoliščin (Covid) ne bo, oddate lahko le prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz utemeljenih razlogov. Več informacij o utemeljenih razlogih si lahko preberete TUKAJ pod točko 1.2.

Prošnje za podaljšanje statusa študenta iz utemeljenih razlogov najdete v VIS-u, vendar le v začetku septembra. Natančnejši datum, ko se bodo v VIS-u odprle prošnje, bo skupaj z navodili za izpolnjevanje in oddajo v avgustu objavljen na Obvestila študentom fizike.

Izpolnjeno in podpisano prošnjo morate pravočasno in skupaj z dokazili dostaviti v študentsko pisarno (osebno ali priporočeno po pošti). Prošnjo obravnava Komisija za študijske zadeve FMF.

Zaradi upoštevanja določil Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (roki za izvedbo vpisa) in Zakona o splošnem upravnem postopku glede vročanja sklepov Komisija za študijske zadeve prepozno oddanih prošenj ne bo obravnavala. Pritožbeni organ (Senat FMF) bo ugovore obravnaval na oktobrski seji.

Nimate utemeljenih razlogov, ampak bi vseeno radi nadaljevali študij na FMF?

Ob neizpolnjevanju pogojev za vpis/ponavljanje je izguba statusa študenta avtomatična. VIS vas bo v oktobru prestavil med "pavzerje", zato obveščanje študentske pisarne ni potrebno.

V VIS, vašo fakultetno e-pošto in v Spletno učilnico lahko vstopate še 2 študijski leti po izgubi statusa.

Prav tako se boste lahko prijavljali na manjkajoče izpite, vendar so le-ti plačljivi skladno s cenikom UL.

Ker imajo prednost redno vpisani študenti in je število sedežev v predavalnicah v zadnjem obdobju zaradi Covida manjše, je udeležba na predavanjih in vajah je odvisna od prostih mest v predavalnicah. Prosimo, da kontaktirate izvajalce predmetov in preverite ali se predavanj in vaj smete udeleževati.

Poleg manjkajočih izpitov, se lahko, ob odobritvi Komisije za študijske zadeve OF, odločite opravljati tudi izpite vnaprej. Prošnjo za izredno opravljanje izpitov najdete v VIS-u. Podpisano (lahko tudi v elektronski obliki) morate oddati v študentsko pisarno.

Ko boste izpolnili pogoje za vpis v višji letnik, se vam bo ob koncu tekočega študijskega leta avtomatično odprl vpisni list za prihajajoče študijsko leto. Če se to ne zgodi, nemudoma kontaktirajte študentsko pisarno. Po uspešnem vpisu v višji letnik normalno nadaljujete študij.

Nadaljevanje študija po prekinitvi

Po poteku dveh let po izgubi statusa študenta vstop v VIS, Spletno učilnico in vašo e-pošto ni več mogoč. Nadaljevanje študija je mogoče le ob odobritvi s strani Komisije za študijske zadeve OF. Postopek se začne z vašo prošnjo za nadaljevanje študija. Obrazec najdete v zavihku Prošnje, obrazci in pravilniki. Izpolnjen in podpisan obrazec dostavite v študentsko pisarno (osebno ali po pošti) lahko pa jo pošljete tudi v elektronski obliki.

Komisija za študijske zadeve OF bo obravnavala vašo prošnjo, določila, katere obveznosti morate izpolniti za nadaljevanje ali zaključek študija ter določila rok za izpolnitev v sklepu določenih obveznostih. Sklep vam bo skladno z določili Zakona o upravnem postopku osebno vročen. Izdajo sklepa zaračunamo skladno s cenikom UL.

Izpis

V primeru, da študija na FMF ne želite več nadaljevati izpolnite Prošnjo za izpis, ki jo najdete med zavihkom Prošnje, obrazci in pravilniki, ter jo skupaj s študentsko izkaznico dostavite do študentske pisarne (osebno ali popriporočeni pošti). Če študentske izkaznice niste prevzeli, to napišite na prošnjo. Enako velja v primeru izgube. Če boste prošnjo prinesli osebno, boste izpisnico prejeli takoj, v primeru pošiljanja pa vam jo lahko pošljemo po e-pošti ali po navadni pošti. Vašo željo dopišite na prošnjo.

Pred izpisom morate:

 1. poravnati vse finančne obveznosti na UL FMF,
 2. poravnati vse obveznosti v Knjižnici FMF in
 3. imeti zaključene vse morebitne odprte prijavnice na izpitne roke.

Z dnem izpisa (in ne s koncem študijskega leta) izgubite status študenta ter vse pravice in ugodnosti povezane z njim(zdravstveno zavarovanje, subvencionirano bivanje v študentskih domovih, boni, subvencioniran javni prevoz,...). Izjema je izpis zaradi prepisa v drug študijski program.

POZOR! Po izpisu študijskega progama kasneje ne boste mogli nadaljevati ali dokončati.

Diplomiranje

Univerzitetni študijski program Fizika

Študenti univerzitetnega študijskega programa diplomirate, ko uspešno opravite vse študijske obveznosti. Ker študijski program ne predvideva izdelave diplomske naloge, študenti uspešno zaključite študij, ko opravite vse izpite in v študentsko pisarno dostavite izpolnjeno in podpisano Prošnjo za izstavitev potrdila o diplomiranju in diplomske listine FMF.

Če poleg začasnega potrdila o diplomiranju potrebujete tudi potrdilo o opravljenih obveznostih, dopišite to na prošnjo.

Če ne boste izrecno izrazili želje po potrdilih v fizični obliki, jih boste prejeli v elektronski obliki.

Podelitev diplomskih listin navadno poteka v pomladanskem času. Vabilo boste prejeli po elektronski pošti.

Visokošolski študijski program Aplikativna fizika

Vse informacije najdete TUKAJ.