Vpis v višji letnik ali ponoven vpis v letnik in vpis v dodatno leto

Vpisni postopki za študente dodiplomskih bolonjskih programov bolonjske 1. stopnje v  študijskem letu 2020/21

Vpis v višji letnik/ponovni vpis v isti letnik

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik ali se želijo ponovno vpisati v isti letnik in za to izpolnjujejo pogoje (30 ECTS) se lahko od 1. septembra do 25. septembra 2020 vpišejo v željeni letnik študijskega programa na naslednji način:

Študent vloži v kuverto na katero napišite ime in priimek (kuverto lahko dobi na recepciji):

 • izpolnjen in podpisan vpisni list,
 • študentsko izkaznico (obvezno, naknadno ne bo možno dobiti nalepke za š. l. 2020/21, razen v izjemnih primerih).

Posebno opozorilo:

 • Študenti morajo pred izpolnjevanjem vpisnega lista obvezno poravnati vse finančne obveznosti ter v sistemu VIS izpolniti ankete.
 • Študenti 2. in 3. letnika študijskih programov 1. stopnje Fizika UN in Fizikalna merilna tehnika VS, morajo obvezno izbrati izbirne predmete v obsegu določenem v predmetniku, tako da zberejo skupaj z obveznimi predmeti 60 KT.
 • Študenti 3. letnika UN študijskega programa Fizika, meteorološka smer morajo biti pozorni na ciklične predmete, ki se izvajajo na programu vsako drugo leto.
 • Študent, ki se želi ponovno vpisati v isti letnik, mora študentski pisarni sporočiti svojo namero o vpisu, ko izpolni pogoje za ponovni vpis, sicer ne bo imel odprtega vpisnega lista v sistemu VIS.
 • Študent, ki se želi vpisati v dodatno leto, mora študentski pisarni sporočiti svojo namero o vpisu, ko izpolni pogoje za vpis, sicer ne bo imel odprtega vpisnega lista v sistemu VIS.
 • Študent, ki želi opravljati športno dejavnost in uveljaviti pri predmetu kreditne točke, mora obvezno oddati prošnjo za opravljanje navedenega izbirnega predmeta v referat Oddelka za fiziko. Prav tako, se morate za opravljanje predmeta prijaviti tudi na UL. Katalog športnih programov Centra za univerzitetni šport in podrobnejše informacije o programih bodo objavljene na naslednji spletni strani http://www.uni-lj.si/studij/center_za_univerzitetni_sport_cus/
 • Študent, ki želi opravljati zunanji izbirni predmet na kateri od članic UL, mora obvezno oddati prošnjo za opravljanje navedenega izbirnega predmeta v referat Oddelka za fiziko.

Kuverto odda na recepciji na Jadranski 19 ali jo pošlje s priporočeno pošto na naslov Fakulteta za matematiko in fiziko, Študentski referat Oddelka za fiziko, Jadranska 19, Ljubljana.

Študent naj v sistemu VIS pregleda, če ima vpisane vse ocene opravljenih izpitov in preveri predmetnik za preteklo leto. Če ugotovi, da je v e-indeksu kakšna napaka, naj to sporoči v študentski referat. Študentski referat vam bo v pomoč tudi v primeru, da:

 • vam ne deluje geslo,
 • nimate odprtega vpisnega lista ali
 • imate druge težave z vpisom.

V naštetih primerih pošljite sporočilo na e-naslov: nina.rogelja@fmf.uni-lj.si.

Potrdila o vpisu si lahko vsak študent s statusom natisne sam (najde ga pod moji podatki, tiskanje potrdila o vpisu).

Vpis v dodatno leto

Za študente, ki se vpisujejo v dodatno leto (absolvenski staž) bo potekal vpis v času od 3. septembra do 18. septembra 2020 na enak način kot za ostale letnike, le da mora študent poslati e-sporočilo v študentsko pisarno OF, da se mu omogoči e-vpis (odpre vpisni list) v dodatno leto (fizika@fmf.uni-lj.si).

Študent dvigne kuverto po končanem vpisu na recepciji na Jadranski 19. Ali je bil vpis uspešno opravljen, lahko preverite v VIS-u nekaj delovnih dni po oddaji kuverte. V primeru, da študent potrebuje potrdilo o opravljenih izpitih, mora to napisati na list, ki ga vloži v kuverto ter priložiti kuverto z znamko oziroma podati izrecno izjavo, da dovoljuje pošiljanje potrdila prek e-pošte). Ostalih dokumentov ne bomo pošiljali.

Študent ne izpolnjuje pogojev za vpis

Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik in ponovni vpis v isti letnik, mora najkasneje do 11. septembra 2020 oddati prošnjo.

Študent izpolni prošnjo preko sistema VIS (izbira: Razno - Prošnje), kjer izbere eno izmed ponujenih prošenj (npr. Prošnja za izjemni vpis, Prošnja za podaljšanje statusa in ostale ponujene prošnje). Nato jo natisne in jo pošlje s priporočeno pošto na naslov FMF, Oddelek za fiziko, Jadranska 19, Ljubljana ali jo prinese v študentski referat v času od 1. septembra do 11. septembra 2020

Komisija za študijske zadeve FMF, se bo za obravnavo prošenj sestala enkrat v tednu od 14. do 18. septembra 2020. Odgovor na prošnjo boste dobili v VIS-u. V primeru, da se želite na sklep študijske komisije pritožiti, morate v roku 3 delovnih dni zahtevati obrazložen sklep. Po prejemu sklepa lahko v roku 8 delovnih dni v VIS oddate pritožbo nanj, jo natisnete in prinesete ali pošljete, skupaj z dodatnimi dokazili, v tajništvo Fakultete za matematiko in fiziko. V primeru odobritve prošnje bo možen vpis po zgornjih navodilih.

Zaradi upoštevanja določil Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (roki za izvedbo vpisa) in Zakona o splošnem upravnem postopku glede vročanja sklepov Komisija za študijske zadeve prepozno oddanih prošenj ne bo obravnavala. Pritožbeni organ (Senat FMF) bo ugovore obravnaval na oktobrski seji.

Študent se lahko vpiše (odda kuverto z dokumenti), ko ima pozitivno rešeno prošnjo najkasneje do 25. septembra 2020. V primeru ugovora, ki ga bo obravnaval Senat FMF, pa takoj bo prejemu pozitvnega sklepa Senata FMF.

Vpisni stroški

Vpisnina v višji letnik, absolventski staž oziroma ponovni vpis v isti letnik v š. l. 2020/21 znaša 21,00 EUR.

Račun za vpisnino in izdajo potrdila o opravljenih izpitih (če ga bo študent naročil) bomo študentu izstavili po končanem vpisu. Študent bo račun prejel po e-pošti in ga mora plačati v zakonskem roku.

Sprememba programa

Študent starega UN ali VS študijskega programa, ki se želi prepisati na nov študijski UN oz. VS program 1. stopnje ali tisti, ki še želijo prepisati iz UN na VS študijski program 1. stopnje in obratno, mora najkasneje do 17. septembra 2020 oddati Prijavo za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma za hitrejše napredovanje) v š.l. 2020/21, ki jo najdete na spletnem portalu eVŠ. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis po merilih za prehode.  

Podrobnosti o vpisu si poglejte v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe v študijskem letu 2020/21 .

Za študente, ki so že izkoristili prepis ali ponovni vpis v program 1. stopnje velja (skladno z določili 66. člena ZVIS), da morajo plačati šolnino, čeprav se vpisujejo na drug študijski program v višji letnik.

Pričetek predavanj

Pričetek predavanj v š. l. 2020/21 bo v četrtek, 1. oktobra 2020.

Urnik za zimski semester bo objavljen najkasneje do 30. septembra 2020 na spletni strani fakultete in na oglasni deski na Jadranski 19.

Prosimo vas, da v prvih tednih oktobra zaradi morebitnih sprememb, večkrat preverite urnik.

Namestnik predstojnika za študijske zadeve: 
prof. dr. Primož Ziherl, l.r.