Prijava teme magistrskega dela, oddaja magistrskega dela in prijava zagovora

Prijava teme magistrskega dela

Študent mora oddati prijavo teme magistrskega dela elektronsko v visokošolskem informacijskem sistemu VIS (Zaključek študija / Prijava teme) vsaj en mesec pred oddajo magistrskega dela. Izpolniti mora vsa polja (delovni naslov zaključnega dela v slovenskem in angleškem jeziku, mentorja in morebitnega somentorja ter kratek opis vsebine zaključnega dela). V študentski pisarni ni potrebno oddajati nobenih dokazil ali obrazcev.

Status vloge spremljate v visokošolskem informacijskem sistemu VIS (Zaključek študija). Postopek odobritve teme magistrskega dela lahko v poletnem času (julij, avgust) traja dalj časa.

Elektronska oddaja magistrskega dela

Ko je magistrsko delo končano (odobreno tudi s strani mentorja), v Matematični knjižnici oddate delo v visokošolskem informacijskem sistemu VIS (Zaključek študija / Oddaja dela), kjer se bo preverila tudi ustreznost dokumenta PDF/A (pri tem dobite potrdilo, ki ga potrebujete za prevzem potrdila o diplomiranju). Magistrsko delo morate oddati vsaj 20 dni pred želenim okvirnim datumom magisterija. Pri oddaji morate:

 • vnesti slovenski in angleški naslov magistrskega dela,
 • vnesti slovenske in angleške ključne besede magistrskega dela (do 250 znakov),
 • vnesti slovenski in angleški povzetek magistrskega dela (do 20.000 znakov),
 • naložiti magistrsko delo v formatu PDF/A z imenom Priimek-VpisnaŠtevilka-LetoDiplome.pdf (Navodila za pretvorbo magistrskega dela v PDF/A) in morebitne priloge (poljubni format in ime). Velikost posamezne datoteke je lahko največ 50 MB.

Ko magistrsko delo oddate, se njegova vsebina preveri še s sistemom za preverjanje plagiatov. Mentor je o oddaji in rezultatu preverjanja obveščen in mora vaše oddano delo potrditi.

Podrobna navodila celotnega postopka se nahajajo v visokošolskem informacijskem sistemu VIS (Zaključek študija / Navodila, pravila).

Prijava zagovora magistrskega dela

Ko mentor potrdi vaše oddano delo, boste v visokošolskem informacijskem sistemu VIS obveščeni, da lahko v študentski pisarni prijavite magistrsko delo. Ob prijavi magistrskega dela (prijava na magistrski izpit in/ali zagovor magistrskega dela) morate predložiti naslednje dokumente (vsaj 10 dni pred želenim okvirnim datumom magisterija):

 • obrazec Prijava magisterija,
 • 3 izvode (oziroma 4, če ima kandidat somentorja) magistrskega dela z vezano izjavo o avtorstvu dela (ustvarite jo v sistemu VIS (Zaključek študija / Izjava ob oddaji dela)),
 • indeks (z vpisanimi ocenami za vse predmete opravljene do 30. 9. 2018),
 • obrazec Izjava o točnosti osebnih podatkov,
 • srednješolsko spričevalo (fotokopija ali original - po magisteriju vrnemo) (velja samo za študente Pedagoške matematike),
 • diplomo končanega predhodnega študija (fotokopija ali original - po magisteriju vrnemo) (ne velja, za kandidate, ki so diplomirali na UL FMF, in za študente Pedagoške matematike),
 • potrdilo Matematične knjižnice o ustreznosti dokumneta (format PDF/A),
 • potrdilo Matematične knjižnice, da imate poravnane vse obveznosti.