Praktično usposabljanje

2021/2022
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
15
Jezik:
slovenski
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
2
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

V dogovoru s strokovnimi sodelavci v podjetjih bomo na Oddelku za matematiko pripravili seznam možnih podjetij in ustanov, na katerih lahko študenti opravljajo praktično usposabljanje. Usposabljanje bo koordinirano in pripravljeno v sodelovanju med učiteljem na fakulteti in zaposlenimi v podjetjih.

Temeljni literatura in viri

Navodila za delo/work instructions.
Priročniki/manuals.
Notranji akti organizacije, ki nudi praktično usposabljanje/ Organization's internal acts.

Cilji in kompetence

Študenti se ob praktičnem usposabljanju povežejo pridobljeno znanje s prakso. Pridobijo praktične izkušnje v delovnem okolju. Spoznajo se s problematiko sodobnega informacijskega ali tehnološkega podjetja ali druge ustanove.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poznavanje in razumevanje zapletenih odnosov praktičnega sodelovanja matematika v delovnem okolju.
Uporaba: Uporaba praktičnih izkušenj pri oblikovanju poklicne poti.
Refleksija: Razumevanje praktičnega dela v konkretnem delovnem okolju in uporaba pridobljenega znanja pri praktičnih problemih.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Spretnost uporabe matematičnega znanja v delovnem okolju.

Metode poučevanja in učenja

praktično usposabljanje

Načini ocenjevanja

Praktično delo, zaključno poročilo o praktičnem usposabljanju.
Ocene: opravil/ni opravil (po Statutu UL)

Reference nosilca

Matija Lokar:
LOKAR, Matija, KOKOL-VOLJČ, Vlasta. Projekt EdUmatics - kako pomagati učiteljem matematike pri vpeljavi IKT v poučevanje = Project EdUmatics - how to support math teachers to integrate technology within their classrooms. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik povzetkov referatov 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, 12. oktober 2012 = Education in information society : book of abstracts of the 15th International Multiconference Information Society - IS 2012, 12th October 2012, Ljubljana, Slovenia. Kranj: Moderna organizacija, 2012, str. 58-59. [COBISS-SI-ID 16557657]
MARKOVIČ, Katja. Izdelava vodičev za uporabo programa GeoGebra : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Markovič], 2011. 73 f., ilustr. [COBISS-SI-ID 16189529]
LOKAR, Matija. Designing tasks for CAS/DGS classrooms. V: TIME 2010, Technology and its Integration into Mathematics Education, July 6th-10th, 2010, Málaga, Spain. Proceedings of TIME 2010 : Technology and its Integration into Mathematics Education. Málaga: Universidad de Málaga, 2011, 17 str. [COBISS-SI-ID 15643993]
Emil Žagar:
JAKLIČ, Gašper, KOZAK, Jernej, VITRIH, Vito, ŽAGAR, Emil. Lagrange geometric interpolation by rational spatial cubic Bézier curves. Computer Aided Geometric Design, ISSN 0167-8396, 2012, vol. 29, iss. 3-4, str. 175-188. [COBISS-SI-ID 16207449]
KOZAK, Jernej, ŽAGAR, Emil. On geometric interpolation by polynomial curves. SIAM journal on numerical analysis, ISSN 0036-1429, 2004, vol. 42, no. 3, str. 953-967. [COBISS-SI-ID 13398617]
ŽAGAR, Emil. On G [sup] 2 continuous spline interpolation of curves in R [sup] d. BIT, ISSN 0006-3835, 2002, vol. 42, no. 3, str. 670-688. [COBISS-SI-ID 12027993]