Fizikalni praktikum

2022/2023
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
2
Vsebina

Praktikumske vaje:
Nihalo na vijačno vzmet.
Gibalna količina in trki.
Vrtenje togih teles, viskoznost.
Stojno valovanje zvoka v aluminijasti palici.
Plinski zakoni, adiabatno in izotermno stiskanje in razpenjanje zraka.
Kalorimetrija: meritev specifičnih toplot kovin.
Električna vezja in temperaturna odvisnost upornosti.
Kapaciteta krogelnega kondenzatorja.
Sila na vodnik v magnetnem polju.
Interferenca laserske svetlobe, meritev lomnega količnika vode, popolni odboj.
Geometrijska optika, žarki, sence.
Žarki , meritev z Geiger-Müllerjevo cevjo, razpolovna debelina svinca.

Temeljni literatura in viri

A. Mohorič, T. Podobnik, Fizikalni praktikum za študente praktične matematike, skripta.

Cilji in kompetence

Študentje v parih opravljajo laboratorijske vaje, povezane s snovjo predmeta Uvod v fiziko. Spoznajo se z merilniki različnih fizikalnih količin (sile, tlaka, temperature, hitrosti, pospeška, ...), z vmesniki med merilniki in računalnikom, ter z računalniškim zajemanjem izmerjenih podatkov in njihovo analizo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študenti razvijejo sposobnosti, potrebne za samostojno izvajanje osnovnih fizikalnih meritev, in sposobnost za uporabo teorije, s katero se je srečal pri predmetu Uvod v fiziko, za analizo rezultatov meritev.
Uporaba:
Študent zna uporabiti opremo za izvedbo
fizikalnih poskusov.
Refleksija:
Študent bo razvil sposobnost preverjanja teorije z ustreznimi poskusi.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Osnovne spretnost eksperimetiranja in povezave abstraktne teorije in konkretnega eksperimenta. Sposobnost medsebojnega sodelovanja študentov pri reševanju zadanih nalog.

Načini ocenjevanja

Izvedba praktikumskih vaj,obdelava podatkov in vodenje dnevnika
Test in zagovor
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

PODOBNIK, Tomaž, ŽIVKO, Tomi. On probabilistic parametric inference. Journal of statistical planning and inference, ISSN 0378-3758, 2014, vol. 142, no. 12, str. 3152-3166. [COBISS-SI-ID 27449383]
DELPHI Collaboration, ABREU, P., ERŽEN, Borut, GOLOB, Boštjan, KRIŽNIČ, Ervin, PODOBNIK, Tomaž, STANIČ, Samo, ZAVRTANIK, Danilo, et al. Measurement of [vertical]V[sub]cs[vertical] using W decays at LEP2. Physics letters. Section B, ISSN 0370-2693. [Print ed.], 1998, vol. 439, str. 209-224. [COBISS-SI-ID 35835]
ARGUS Collaboration, ALBRECHT, H., BRAČKO, Marko, KERNEL, Gabrijel, KRIŽAN, Peter, KRIŽNIČ, Ervin, MEDIN, Gordana, PODOBNIK, Tomaž, ŽIVKO, Tomi, et al. A partial wave analysis of the reaction [gamma][gamma] [to] [pi][sup]+[pi][sup]-[pi][sup]0. Zeitschrift für Physic C. Particles and fields, ISSN 0170-9739, 1997, vol. 74, str. 469-477. [COBISS-SI-ID 12892711]