Katalog informacij javnega značaja

1) Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01/4766-500, Faks: 01/25 17 281 
Spletna stran: https://www.fmf.uni-lj.si/si/

Odgovorna uradna oseba: prof. dr. Janez Bonča, dekan
Datum prve objave kataloga: 1. 10. 2006 
Datum zadnje spremembe:  1. 10. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.fmf.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/kijz/

2) Splošni podatki o zavodu in o informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: UL FMF), katere ustanovitelj je Republika Slovenija, je visokošolski izobraževalni in znanstveno raziskovalni zavod in je članica Univerze v Ljubljani, ki v skladu s predpisi, Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Statutom UL ter Pravili o organiziranosti in delovanju UL FMF, izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni raziskovalni program, tako da na področju matematike in fizike opravlja: izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, razvojno, svetovalno ter druge s tem povezane dejavnosti, določene v statutu UL.

Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje, ki ga organizira in izvaja fakulteta je v skladu z ISCED-ovo klasifikacijo (Unesco, november 1997) razvrščeno v naslednja študijska področja in primeroma naštete študije: (44) vede o neživi naravi (matematika, fizika); (14) izobraževanje učiteljev (matematika, fizika).

Znanstveno raziskovalno delo se izvaja kot del oz. podlaga za pedagoški proces v okviru raziskovalnih programov, temeljnih, aplikativnih, razvojnih in drugih projektov.

UL FMF izvaja dodiplomske študijske programe in sicer:

 • visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika,
 • univerzitetni študijski program 1. stopnje Matematika,
 • univerzitetni študijski program 1. stopnje Finančna matematika,
 • interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in matematika  (program izvajamo skupaj s UL FRI ),
 • enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika,
 • visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna fizika,
 • univerzitetni študijski program 1. stopnje Fizika,

UL FMF izvaja podiplomske študijske programe in sicer:

 • enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika,
 • magistrski študijski program 2. stopnje Matematika,
 • magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika,
 • interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in matematika (program izvajamo skupaj s UL FRI ),
 • magistrski študijski program 2. stopnje Fizika (UL FMF je v preteklih letih skupaj z UL FGG in UL NTF izvaja interdisciplinarni magistrski študijski program Geofizika II. stopnje. Senat UL FMF je januarja 2016 sprejel sklep, da se ne vloži predloga za podaljšanje akreditacije tega študijskega programa. V skladu z zakonodajo bodo študentje študij zaključili pod pogoji pod katerimi so se vpisali. V letu 2015 so se izvedli vsi postopki, ki so bili potrebni za uvedbo nove študijske smeri Meteorologija na magistrskem študijskem programu Fizika II. stopnje (sprememba obveznih sestavin študijskega programa), tako da se je v študijskem letu 2016/2017 začel modul Meteorologija izvajati. Modul je po vsebini enak enemu izmed treh modulov na interdisciplinarnem magistrskem študijskem programu Geofizika, vsebina tega modula se bo sedaj izvajala kot smer Meteorologija na magistrskem študijskem programu Fizika II. stopnje.)
 • magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika
 • magistrski študijski program 2. stopnje Jedrska tehnika
 • magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška fizika,
 • doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika (smeri: Matematika, Fizika),

Poleg tega pa UL FMF sodeluje z drugimi fakultetami pri izvajanju naslednjih podiplomskih študijskih programov:

 • interdisciplinarni doktorski študijski program 3. stopnje Statistika, Varstvo okolja, Uporabna statistika, Znanost in inženirstvo materialov.

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Organigram zavoda

2.b Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Fakulteta ima naslednja oddelka:

 1. Oddelek za matematiko s:
 • Katedro za mehaniko
 1. Oddelek za fiziko s:
 • Katedro za meteorologijo
 • Katedro za jedrsko tehniko
 • Medfakultetno katedro za pouk fizike
 • Astronomsko geofizikalnim observatorijem

V okviru fakultete delujejo naslednje strokovne službe:

 • tajništvo
 • študentski referat
 • mednarodna pisarna
 • kadrovska služba
 • finančno-računovodska služba
 • služba za raziskovalno delo in projektna pisarna
 • knjižnica s podenotama
 • računalniški center
 • tehnično vzdrževalna služba

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

 • prof. dr. Janez Bonča, dekan, 01/4766-500, dekan@fmf.uni-lj.si.
 • mag. Bernarda Golob-Hribar, tajnik fakultete, 01/4766-508,  tajnik@fmf.uni-lj.si .

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Najpomembnejši notranji predpisi:

 • Statut Univerze v Ljubljani
 • Pravila Fakultete za matematiko in fiziko
 • Izpitni pravilnik FMF UL
 • Pravilnik o delovanju RC FMF UL
 • Pravilnik o volitvah članov Senata FMF UL
 • Pravilnik o volitvah dekana FMF UL
 • Pravilnik o podeljevanju pohval in nagrad študentom, Prešernovih nagrad in nagrad Franca Močnika ter sklada Antona Moljka
 • Pravilniki v zvezi s habilitacijami na UL
 • Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL
 • Računovodska pravila UL FMF

Notranji predpisi Univerze v Ljubljani so objavljeni na: https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/

Notranji predpisi UL FMF so objavljeni na: https://www.fmf.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/akti/

Državni predpisi:

 • Nacionalni program visokega šolstva RS
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o visokem šolstvu
 • Odlok o preoblikovanju UL
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih – prvi del
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
 • Zakon o varstvu in zdravju pri delu
 • Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
 • Kolektivna pogoda za javni sektor
 • Kolektivna pogodba za negospodarstvo
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Vsi predpisi so objavljeni na: http://www.pisrs.si/Pis.web/

Predpisi EU:

/

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

/

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v višje letnike visokošolskega študija
 • Postopek vrednotenje in priznavanju izobraževanja
 • Postopek volitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, s habilitacijskih področij UL FMF

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov
 • Osebni karton študenta
 • Evidenca zapisnikov o izpitu
 • Evidenca o diplomantih
 • Evidenca o vrednotenju in priznavanju izobrazbe
 • Evidenca uporabnikov knjižnice
 • Evidenca o raziskovalcih
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji)
 • Evidenca o poškodbah pri delu

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Popis nepremičnin, ki jih uporablja UL FMF

 • poslovna stavba Jadranska 19,
 • poslovna stavba Jadranska 21,
 • poslovni prostori Jadranska 26,
 • poslovni prostori na Golovcu – Astronomsko geofizikalni observatorij

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • Dodiplomski študij – programi
 • Podiplomski študij – programi
 • Seznam predavanj
 • Študijski koledar
 • Predloge za pripravo vlog za izvolitve v nazive
 • Cenik storitev

2.k Opis dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

2.l Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • O študiju
 • O vrednotenju in priznavanju izobraževanja
 • O postopku izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev
 • O šolnini in drugih cenah storitev