Erasmus+

International students please read information for incoming students (in English). 

Razpis 2024/2025

Rok za oddajo prijav: 16. januar

Za študijske izmenjave:

Za praktično usposabljanje:

Razpis 2023/2024

Razpis / Call for applications

Learning Agreement in navodila za izpolnjevanje obrazca.

 • Obdobje financiranja med 1. 9. 2023 - 30. 9. 2024. Pogoj za prijavo je že urejena praksa in potrjen in podpisan Learning Agreement.
 • Študentje se na izmenjavo prijavijo preko sistema VIS, kjer dodajo tudi vse potrebne priloge. Razpis bo odprt do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 24. junija 2024.
 • Dodatne informacije so na voljo tudi na spletni strani Mednarodne službe UL (Program Erasmus+)
 • Še več informacij pa lahko najdete v POPR-u v sklopu funkcionalnosti poimenovanih Poti. Poti so orodje, ki vam pomaga pri pridobivanju novih znanj, razvoju spretnosti ali vas poglobljeno informira o določenem področju. Mednarodna potka: Praksa v tujini, bo vaš kažipot aktivnosti na poti do nastopa prakse v tujini. Vabimo vas, da v POPR-u poiščete pot, se prijavite in začnete obiskovati predlagane aktivnosti. Na POPR se lahko prijavite s klikom semle. Če še niste seznanjeni s POPR-om, se najprej vpišite s svojo digitalno UL identiteto, da boste lahko dostopali do ponudbe.

Za kratkoročne doktorske mobilosti:

Univerza v Ljubljani je objavila javni razpis za zbiranje kandidatov za kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse v okviru programa Erasmus+. Vse informacije si lahko preberete tukaj.

Pogosta vprašanja

Kaj je Erasmus+?

ERASMUS+ je nov program za obdobje 2014-2020/21, ki podpira mobilnost študentov z namenom študija in praktičnega usposabljanja (ERASMUS="European Region Action Scheme for the Mobility of University Students"). Študenti Oddelka za matematiko ta program koristijo predvsem za študijske izmenjave z evropskimi univerzami. Program podpira tudi mobilnost učnega osebja in je del širšega programa vseživljenjskega učenja LLL (LLL="LifeLong Learning"), ki ga financira Evropska komisija. 

Kdo se pri nas s tem ukvarja?

Koordinator za program Erasmus+ na Oddelku za matematiko je doc. dr. Oliver Dragičević.

Kako je organizirana študijska izmenjava v programu Erasmus+?

 • Mednarodna služba Univerze v Ljubljani enkrat letno (običajno pozimi) objavi razpis (glejte desno) in ga razpošlje Erasmus koordinatorjem po posameznih fakultetah.
 • Erasmus koordinator o razpisu obvesti študente, zbere prijavnice in dostavi mednarodni službi spisek izbranih študentov.
 • Erasmus koordinator kontaktira tuje univerze in nominira študente za izmenjavo. Nato tuje univerze pošljejo študentom svoje prijavne obrazce. Medtem mednarodna služba ureja Erasmus štipendije.
 • Pred izmenjavo in po njej je potrebno opraviti postopek, vezan na priznavanje predmetov v tujini. Več o tem najdete spodaj.

Kdo se lahko prijavi? 

Študent lahko sodeluje v programu Erasmus izmenjave na našem oddelku, če:

 • je v tekočem študijskem letu vpisan na Oddelek za matematiko ali IŠRM in je v času izmenjave vpisan na Oddelek za matematiko,
 • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,
 • bo v študijskem letu izmenjave vpisan v višji letnik ali bo šel opravljat magistrsko delo.

Kako se prijavim?

Prijavite se preko sistema VIS. Prijavi priložite potrdilo o opravljenih obveznostih, motivacijsko pismo in dokazilo o znanju tujega jezika.

Ali lahko študent odda več prijav?

Vsak študent lahko odda do 3 prijave za študijske izmenjave. Motivacijsko pismo naj se nanaša na prijavo z najvišjo prioriteto.

Za koliko časa lahko grem? Ali grem lahko večkrat?

Na vsaki stopnji študija lahko greste na izmenjavo (za 3-12 mesecev) oz. na Erasmus študijsko prakso (za 2-12 mesecev). Tudi tisti študenti, ki so do leta 2020/2021 del študijskih obveznosti (praksa ali študij) opravili v tujini v okviru programa ERASMUS oz. ERASMUS+, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na razpis. Skupni seštevek v tujini že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija, z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev. 

V katerem jeziku so predavanja?

Običajno v lokalnem jeziku. Ponekod so pripravljeni predavati v angleščini, skoraj povsod pa se da dogovoriti, da dobite material v angleščini in nato hodite na konzultacije. Na voljo so tudi jezikovni tečaji pred pričetkom predavanj. Bodite pozorni zlasti na EILC tečaje (EILC="Erasmus Intensive Language Course"). Ti so praviloma zastonj, na razpolago pa so predvsem v državah z manj znanimi jeziki.

Kako je s štipendiranjem?

Slovensko štipendijo prejemate tudi v času izmenjave. Poleg tega ste upravičeni tudi do Erasmus štipendije. Štipendije za študijske izmenjave znašajo cca. od 350 do 500 EUR/mesec, odvisno od države gostiteljice. Štipendije za študijsko prakso znašajo cca. od 450 do 600 EUR/mesec, odvisno od države gostiteljice. Študenti lahko zaprosijo tudi za dodatek k Erasmus+ finfnačni pomoči (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje).

Katere tuje univerze pridejo v poštev?

Tiste, s katerimi ima naš oddelek podpisano bilateralno pogodbo za tekoče leto.

Kaj pa tiste univerze, s katerimi nimamo pogodbe?

V tem primeru je potrebno mednarodno službo univerze najprej vprašati, ali je zainteresirana za podpis pogodbe. Postopek lahko traja več tednov. Svoje želje zato sporočite že ob prijavi, najkasneje pa do 1. januarja.

Kako naj ugotovim, katera univerza je najboljša zame?

 • Oglejte si spletne strani oddelkov za matematiko različnih univerz in primerjajte njihove predmetnike.
 • Oglejte si spletne strani mednarodnih služb različnih univerz in proučite njihove predstavitvene zbornike. (Tam boste izvedeli vse o namestitvi, zavarovanju, akademskem koledarju, jeziku, itd.)  

Kaj pa če se jih preveč prijavi?

Če se na izmenjavo na dani univerzi prijavi več študentov, kot je z bilateralno pogodbo določenih mest, imajo prednost študenti z boljšim povprečjem.

Zamudil sem rok za prijavo. A se lahko naknadno prijavim?

Ne, naknadna prijava je možna samo v primeru, da je razpisan Naknadni razpis, ki pride v poštev za izmenjave za 2.semester. To je običajno znano v mesecu septembru.

Kakšen je postopek predno odidem na izmenjavo?

Pred študijsko izmenjavo morate koordinatorju prinesti v podpis dodatek k študijski pogodbi s podpisom skrbnika. Podrobnejša navodila za izpolnjevanje dodatka k študijski pogodbi so tukaj. Priporočljivo je, da kontaktirate skrbnika oz. skrbnico že pred prijavo in se z njim oz. njo pogovorite o primernosti svoje izbire. Prav tako morate izpolniti »Learning Agreement«, ki mora biti pred samim odhodom na izmenjavo podpisan s strani odgovornega Erasmus+ koordinatorja na naši članici in na gostujoči instituciji.

Kako je s priznavanjem izpitov?
O tem, katere izpite vam bomo priznali, se dogovorimo vnaprej.

 1. Kandidat pripravi seznam izpitov, ki jih želi opravljati v tujini in seznam izpitov, ki jih želi opravljati doma. Ta seznama vnese v obrazec "Dodatek k študijski pogodbi". Upoštevajte, da morate v tujini opraviti za vsaj 20 ECTS kreditov obveznosti na semester in da vam lahko priznamo za največ 30 ECTS kreditov obveznosti na semester.
 2. Za predmete, ki jih kandidat želi opravljati v tujini, poišče na internetu učne načrte.
 3. Obrazec in učne načrte pregleda skrbnik vašega študijskega programa in po potrebi zahteva popravke. Ko se strinja z vašo izbiro, to potrdi s podpisom na obrazcu. Ta podpis zagotavlja, da vam bomo ob vrnitvi opravljene predmete res priznali.
 4. Če želite zamenjati katerega od predmetov, to lahko storite v roku enega meseca po odhodu. V tem primeru morate poslati nov "Dodatek k študijski pogodbi" koordinatorju in skrbniku.

Ob vrnitvi prinesete "Potrdilo o opravljenih izpitih" (= uradni "Transcript of Records" tuje univerze) ter zadnjo verzijo "Dodatka k študijski pogodbi", odobrenega s strani koordinatorja in skrbnika. Koordinator potem z odobritvijo študijske komisije pretvori tuje ocene v naše, referat pa jih vpiše v indeks in v prilogo k diplomi.

Kako je z opravljanjem Diplomskega seminarja?

Študent 3. letnika programa Matematika ali Finančna matematika, ki gre na Erasmus izmenjavo, mora praviloma opraviti predmet, ekvivalenten predmetu Diplomski seminar. V sklopu tega predmeta ali samostojno mora napisati delo diplomskega seminarja. Zahtevnost dela diplomskega seminarja mora biti primerljiva z našimi deli diplomskega seminarja, kar po povratku študenta potrdi študijska komisija OM FMF. Študent zagovor dela diplomskega seminarja opravi na FMF ob zaključku študija.

Opomba: Delo diplomskega seminarja mora biti praviloma napisano v slovenščini. Študent lahko izjemoma napiše delo v angleškem jeziku, za kar mora pridobiti soglasje pred odhodom na izmenjavo. V tem primeru mora imeti delo povzetek v slovenščini.

Opomba: Tisti, ki gredo na izmenjavo samo za en semester, lahko svoje obveznosti do Diplomskega seminarja opravijo v tistem semestru, ko so doma.

Kam grem lahko na prakso? Kako se prijavim? Kako je s priznavanjem?

Oddelek za matematiko trenutno ne zbira ponudb tujih podjetij za opravljanje prakse. Oglejte si posebno stran Mednarodne službe UL. Tam boste našli nekaj aktualnih ponudb in povezave na posredniške agencije ter navodila in obrazce za prijavo. Med drugim vam moramo na oddelku potrditi obrazec "Plan dela in obveza o zagotavljanju kakovosti". S posredovanjem praks se ukvarjajo tudi nekatere študentske organizacije, na primer: 

 • IAESTE Slovenija (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)
 • AIESEC Slovenia (International Association of Students Interested in Economics and Management)
 • KOMISP (Koordinacija odborov za mednarodno sodelovanje), katere članici sta tudi IAESTE in AIESEC.

Rad bi šel na izmenjavo izven EU. Kaj naj storim?

Spremljajte razpise na straneh UL . Običajno je na voljo zelo malo mest.