Preskoči na glavno vsebino

Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in matematika

Program je namenjen diplomantom 1. stopnje naslednjih študijskih programov: Interdisciplinarni študij Računalništvo in matematika, Matematika ter Računalništvo in informatika, odprt pa je tudi za diplomante drugih prvostopenjskih programov. Program skupaj izvajata Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko in fiziko.

Cilji programa zajemajo usposobljenost za razvoj in delo z novimi informacijskimi tehnologijami, za raziskovalno delo na področju matematike in teoretičnega računalništva, in sposobnost hitrega osvajanja novih znanj s področja računalništva in informatike ter s sorodnih področij matematike.

Stopnja:
2
Število letnikov:
2
Kreditne točke na letnik:
60
Trajanje:
2 leti (4 semestri), skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov:
Diplomant programa dobi naziv magister inženir računalništva in matematike oziroma magistrica inženirka računalništva in matematike z okrajšavo: mag. inž. rač. mat.
Temeljni cilji programa

Cilji programa zajemajo usposobljenost za razvoj in delo z novimi informacijskimi tehnologijami, za raziskovalno delo na področju matematike in teoretičnega računalništva, in sposobnost hitrega osvajanja novih znanj s področja računalništva in informatike ter s sorodnih področij matematike.

Splošne kompetence

Diplomant si pridobi naslednje splošne kompetence:
sposobnost abstrakcije in analize problemov,
sposobnost sinteze in kritične presoje rešitev,
sposobnost uporabe znanja v praksi,
sposobnost posredovanja znanja, strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja,
sposobnost iskanja virov in kritične presoje informacij,
sposobnost samostojnega strokovnega dela in dela v (mednarodni) skupini,
razvijanje profesionalne odgovornosti in etičnosti.

Predmetno specifične kompetence

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom:
poglobljena usposobljenost na področju teoretičnega računalništva, logike in diskretne matematike, ki obsega osnovna in napredna teoretska znanja, praktična znanja in veščine, bistvene tako za področje računalništva kot matematike,
prevedba praktičnih problemov v jezik matematike in teoretičnega računalništva in kvalitativna analiza tako pridobljenih matematičnih problemov,
razvoj algoritmov za reševanje danih problemov in njihova implementacija v ustreznih programskih okoljih,
poglobljena analiza in predstavitev rezultatov,
razumevanje in sposobnost umeščanja računalniških in informacijskih znanj na druga področja tehnike in druga strokovno relevantna področja (ekonomija, finančna matematika, organizacijske vede itd.),
praktično znanje in veščina pri uporabi programske opreme, strojne opreme in informacijskih tehnologij,
diplomant druge stopnje je sposoben samostojno opravljati tudi zahtevne razvojne in organizacijske naloge na svojih področjih in sodelovati s strokovnjaki drugih področij pri reševanju kompleksnih nalog in problemov,

Pogoji za vpis

V program se lahko vpiše, kdor je končal:

(a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij računalništva ali informatike, matematike, finančne matematike, pedagoške matematike, statistike, fizike, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;

(b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil vse študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi študijska komisija in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena dosežena na študiju 1. stopnje (50 %) in rezultat izbirnega izpita iz obeh področij, v kateri sodi študijski program (50 %).

Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

V okviru študijskega programa je možno priznavanje relevantnega znanja na področju pridobljeno z neformalnim ali izkustvenim učenjem. To znanje je možno priznati kot del opravljene študijske obveznosti, in sicer praviloma v višini največ 6 KT zunaj fakultete pridobljenih znanj. Formalno pridobljeno znanje se priznava tako, da se priznajo primerljive študijske vsebine programa v višini KT, s katero je pridobljeno znanje ovrednoteno. Pri priznavanju se upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.

Pogoji za napredovanje po programu

Za vpis v 2. letnik je potrebno opraviti za vsaj 54 ECTS iz predmetov 1. letnika.
Za ponovni vpis v 1. letnik je potrebno opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS kreditov).

Prehodi med študijskimi programi

Ob prehodu na študijski program druge stopnje se magistrom študijskih programov druge stopnje Matematika, Pedagoška matematika, Finančna matematika ter Računalništvo in informatika prizna največ do 60 kreditnih točk, ki so jih že opravili na predhodnem študijskem programu.

Pod enakimi pogoji kot v prejšnjem odstavku je možen tudi prehod iz primerljivih univerzitetnih študijskih programov s področja matematike, računalništva in informatike drugih visokošolskih zavodov ter iz tehničnih ali naravoslovnih usmeritev (6.1 po ISCED), če kandidat izpolnjuje splošne pogoje za vpis na študij druge stopnje.

Kandidat iz drugega odstavka mora pred vpisom opraviti še študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija; te obveznosti se določijo glede na že pridobljeno znanje s področja matematike in računalništva in obsegajo do 60 kreditnih točk, kandidat pa jih lahko opravi med študijem, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Vpis v 2. letnik predlaganega študijskega programa je možen v naslednjih primerih:

kandidat je na svojem študijskem programu izpolnil pogoje za vpis v 2. letnik in ima opravljene obvezne predmete iz 1. letnika tega študijskega programa,
kandidat ima s pomočjo že opravljenih in priznanih obveznosti izpolnjene pogoje za vpis v 2. letnik tega študijskega programa.

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija morajo biti opravljene vse obveznosti pri vpisanih predmetih, skladno s pravili pripravljeno in oddano magistrsko delo ter uspešno opravljen javni zagovor magistrskega dela.

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa

Vertikalna in horizontalna povezanost med predmeti 1. in 2. letnika je prevelika, da bi bilo smiselno razmišljati o možnosti posamezne podcelote, ki bi jo lahko zaključil študent.

Način izvajanja študija

Študij poteka preko predavanj, vaj, seminarjev in izpitov v urejenem ter sproščenem okolju na Oddelku za matematiko.
Predavanja in vaje so pretežno v dopoldanskem času in potekajo v dobro opremljenih prostorih Oddelka za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko UL na Jadranski 21 v Ljubljani.
Študij poteka v prijetnem vzdušju Oddelka za matematiko in temelji na sproščenih medosebnih odnosih, ki vladajo med profesorji, asistenti in študenti. Tako med vrstniki študenti kot tudi med asistenti in profesorji študent vedno najde sogovornika, ki je pripravljen pomagati. V takem okolju postane zahteven študij izziv in užitek.

Kakovost študija

Kakovost študija se odraža v: zadovoljstvu študentov in diplomantov tako s študijem samim kot s pridobljenim znanjem, ki se kaže tudi v primerjalnih raziskavah v slovenskem merilu, zadovoljstvu zaposlovalcev z našimi diplomanti, dobri pripravljenosti naših diplomantov na študij v tujini, številnih naših diplomantih, ki tudi kot profesorji in raziskovalci delujejo na uglednih univerzah in inštitutih po svetu, ter ne nazadnje mednarodnem ugledu slovenske (raziskovalne) matematike.
O kakovosti študija govori tudi dejstvo, da je študij na našem oddelku povsem enakovreden študiju na dobrih ali celo najboljših univerzah po svetu. Veliko naših profesorjev se je šolalo in/ali delalo na uglednih tujih univerzah. Naša Fakulteta ima razvejano raziskovalno sodelovanje s številnimi prestižnimi univerzami iz vsega sveta, kar dokazujejo mnogoteri obiski naših profesorjev na tujih institucijah in redna gostovanja tujih strokovnjakov pri nas.
Magistrski program Matematika je primerljiv npr. s programi
Karlove univerze v Pragi, Češka republika
Univerze v Wisconsinu – Madison, ZDA
Univerze Johannesa Keplerja v Linzu, Avstija
in številnimi drugimi.
Naša fakulteta ima razvejano mednarodno sodelovanje tako na raziskovalnem kot na izobraževalnem področju. V okviru programa Erazmus naši študentje redno obiskujejo tuje univerze. V preteklih letih so naši študentje gostovali na primer na Univerzi v Padovi, ETH Zürich, Karlovi univerzi v Pragi, Univerzi v Amsterdamu, Univerzi na Dunaju, Univerzi v Konstanzu in Univerzi Kantabrije v Santanderju. Vsako leto nekaj tujih študentov pride tudi na študij matematike v Ljubljano. Pri nas so tako študirali študenti iz Karlove univerze v Pragi, Univerze Zahodne Bohemije v Plznu, Univerze Komenskega v Bratislavi, Tehnične univerze v Berlinu, Univerze v Karlsruheju, Univerze v Bonnu in Univerze v Trstu.

Klasifikacija
  • KLASIUS-SRV: Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)
  • ISCED: matematika in statistika (46)
  • KLASIUS-P: Matematika (podrobneje neopredeljeno) (4610)
  • KLASIUS-P-16: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika (0588)
  • Frascati: Naravoslovno-matematične vede (1)
  • Raven SOK: 8
  • Raven EOK: 7
  • Raven EOVK: Druga stopnja

Predmetnik

P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS

Študent skupaj izbere vsaj 7 matematičnih predmetov iz skupine A in B (od tega vsaj 2 iz skupine A) ter vsaj 5 računalniških predmetov. Splošni izbirni predmet lahko študent opravi po lastni izbiri na drugih, praviloma magistrskih študijskih programih na UL.

Študentovo izbiro predmetov potrdi Študijska komisija Oddelka za matematiko UL FMF.

1. letnik
2. letnik
1., 2. letnik
Strokovni izbirni matematični predmeti (skupina A)
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Logika v računalništvu 6 3/2 0/0
Računalniško podprto geometrijsko oblikovanje 6 3/2 0/0
Računska geometrija 6 3/2 0/0
Verjetnostne metode v računalništvu 6 3/2 0/0

Študent opravi vsaj 2 strokovna izbirna matematična predmeta iz skupine A.

Študent izbere vsaj 7 strokovnih izbirnih matematičnih predmetov iz skupine A in B (od tega vsaj 2 iz skupine A).

Kot strokovne matematične predmete iz skupine B lahko študent izbere tudi največ tri predmete matematičnih vsebin iz magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika, ki se izvaja na Fakulteti za matematiko in fiziko UL.

Študent izbere vsaj 5 strokovnih izbirnih računalniških predmetov.