Koronavirus

2. 10. 2022

Strokovna izhodišča in usmeritve za pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom SARS-CoV-2 v jesensko-zimski sezoni 2022/2023 v Sloveniji:

PPT_COVID-19_#OstaniZdrav_MF_22.9.2022

Pismo študentkam in študentom MZ in MIZŠ

28. 8. 2022

Obveščamo vas, da so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pripravili priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja okužb z novim koronavirusom na prireditvah dogodkih. Priporočila gre upoštevati tudi za športne prireditve in dogodke.

Priporočila, ki so jih na NIJZ-ju objavili na spletni strani https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_organizatorjem_prireditev_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2_14082022_final.pdf, so razdeljena na dva scenarija.

30. 5. 2022

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu, št. 75/22 objavljen Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

13. 4. 2022

Uradnem listu RS št. 51/2022 z dne 13. 4. 2022 je bil objavljen Odlok o spremembah Odloka začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki od danes naprej ne predvideva več medsebojne razdalje in obveznega nošenja mask.

Dostop do Odloka: Odlok - Uradni list 51/2022

20. 3. 2022

Zaradi več vprašanj povezanih z ukrepi za zajezitev epidemije COVID-19 vam posredujemo dodatno pojasnilo.

Kateri ukrepi veljajo na UL FMF?

  • Razkuževanje rok;
  • zračenje in ostala priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ali je uporaba maske še vedno obvezna?

Vlada RS je sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljevanju: Odlok), ki je pričel veljati dne 5. 3. 2022. Uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, razen spodaj navedenih izjem. To pomeni, da je v prostorih UL FMF nošenje mask še vedno obvezno na hodnikih, skupnih prostorih, kot so pisarne, sejne sobe, sanitarije, knjižnica ipd. Maske pa niso obvezne pri izvajanju predmetov (v predavalnicah, praktikumih, itd).

Odlok med drugim določa, da uporaba mask ni potrebna za:

  • študente ves čas izvajanja izobraževalnega programa, razen za študente pri izvajanju študijskega procesa, ki se izvaja v kliničnem okolju,
  • višje in visokošolske učitelje in sodelavce pri izvajanju študijskega procesa, razen pri študijskem procesu, ki se izvaja v kliničnem okolju,
  • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
  • pri neposredni komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebami (če je mogoče zagotoviti razdaljo najmanj 1,5 metra) ter pri tolmačih slovenskega znakovnega jezika.

Ali se še preverja PCT, izvaja samotestiranje in odreja karantene?

  • Pogoja PCT se ne preverja več, na vhodu v stavbe ni več pooblaščene osebe za preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja, prav tako so preklicana vsa pooblastila, ki so bila v preteklosti izdana za izvajanje preverjanja PCT pogoja;
  • v prostorih UL FMF se ne izvaja več samotestiranje na COVID-19 (ne za študente, kot tudi ne zaposlene), prav tako študentje niso upravičenih do prevzema brezplačnih testov za samotestiranje v lekarni;
  • oseba, ki je bila v visoko rizičnem stiku, ne gre v karanteno.

14. 3. 2022

V skladu z pojasnilom MIZŠ z dne 7. 3. 2022 je še vedno obvezna uporaba zaščitne maske v vseh zaprtih javnih krajih in prostorih (razen izjem določenih v Odloku z dne 3. 3. 2022 (izvedba vzgojno - izobraževalnega programa)), upoštevanje higijenskih ukrepov kot sta razkuževanje in prezračevanje ter upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Obvestilo-omejitve-pri-izvajanju-sp_P

7. 3. 2022

Vlada Republike Slovenije je 3. 3. 2022 sprejela nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki na področju vzgoje in izobraževanja s ponedeljkom, 7. 3. 2022, prinaša dodatno sproščanje ukrepov.

V skladu s sprejetim Odlokom se na področju vzgoje in izobraževanja s 7. marcem za učence, dijake, študente in zaposlene določi izjema uporabe zaščitnih mask za ves čas izvajanja vzgojno - izobraževalnega programa.

Zaščitne maske pa so še vedno obvezne pri praktičnem pouku in praktičnem usposabljanju z delom pri kliničnih vajah.

Ne glede na veljavni odlok predlagamo, da še vedno upoštevate zaščitne ukrepe za obvladovanje epidemije v največji možni meri.

19. 2. 2022

- na podlagi novega Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0445?sop=2022-01-0445) se z dnem 21. 2. 2022, ukinja obveznost izpolnjevanja PCT pogoja za vse dejavnosti, razen zdravstvene, socialno varstvene ter zavoda za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem doma;

- še vedno ostaja v veljavi ukrep obveznega nošenja mask v vseh zaprtih javnih krajih (kirurška maska tipa II ali IIR ali maska tipa FFP2 ali FFP3), razkuževanje rok pred vstopom v javni prostor, prav tako je pri izvajanju vseh dejavnostih ter ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2, treba upoštevati priporočila oziroma navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2;

- ukinja se tudi izvajanje karantene na domu v primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12743; http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2657).

19. 1. 2022

Vezano na sprejet Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 je NIJZ pripravil obsežnejšo posodobitev Navodil vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu, katera so dostopna na spletni strani https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.

NIJZ opozarja, da VIZ, dijaški in študentski domovi pričnete ravnati po posodobljenih navodilih v sredo, 19. 1. 2022. Vse sezname visokorizičnih kontaktov, ki jih bo NIJZ prejel do vključno torka, 18. 1. 2022, bodo obravnavali skladno s takratnim protokolom, tudi če bodo prejeti seznam obravnavali kakšen dan pozneje. Napotitev v karanteno na domu, ki bodo izvedene na podlagi prejetih seznamov v zadnjih dneh prejšnjega sistema karanten v VIZ, se ne prekinja.

Visokošolski zavodi ravnate skladno z Navodili vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu.

Ob pojavu suma ali potrjene okužbe s SARS-CoV-2 v študentskem domu se ravna skladno s splošnimi navodili, ki so dostopna na https://www.nijz.si/izolacija.

10. 1. 2022

Z 10. 1. 2022 je začela veljati sprememba Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki dodaja novi izjemi od karantene na domu. Z današnjim dnem se skrajšuje čas karantene na domu na 7-dni.

Zaradi navedenega je NIJZ objavil posodobljena Navodila visokošolskim zavodom in študentskim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu.

NIJZ opozarja, da je poleg zgoraj navedenih sprememb odstranjena tudi izjema od visokorizičnega kontakta za zaposlene (izpostavljenost do 45 minut, razdalja do učencev najmanj 2 m, najmanj kirurška maska IIR in prezračevanje).

7. 11. 2021

Za namen obvladovanja morebitnih okužb s Covid-19 vas prosimo, da pri vseh oblikah neposrednega pedagoškega dela zagotovite sezname udeležencev. To zagotovite tako, da na spletni učilnici predmeta za vsako izvedbo vaj ali predavanj odprete prijavni obrazec. Prosimo, da študentom posredujete navodilo, da se vpisujejo v spletno učilnico za vsako izvedeno obliko neposrednega pedagoškega dela.

Navodila za spletno učilnico - beleženje prisotnosti

6. 11. 2021

Vladar RS je sprejela nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je dostopen na povezavi:

Uradni list - Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)

31. 10. 2021

NIJZ je pripravil (nova) Navodila visokošolskim zavodom in Študentskim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2v zavodu. Navodila so dostopna na povezavi:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/epidemioloska_navodila_za_visokosolske_za_vode_in_studentske_domove_v.1.pdf

27. 10. 2021

Vlada RS je sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki med drugim določajo pogostnost presejalnega testiranja s testi HAG za samotestiranje oziroma testiranja s testi HAG na vsakih 48 ur, dvakrat tedensko samotestiranje za vse učence osnovne šole, dijake in študente in obveznost nošenja mask navkljub izpolnjenemu PC pogoju za dejavnosti zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva ter v dejavnostih in pri nudenju vseh storitev, kjer prihaja do medosebnega stika.

19. 10. 2021

Senat UL je na svoji Konstitutivni in 1. seji, dne 19. 10. 2021, sprejel dopolnitev Pravilnika o ukrepih za zagotovitev neposrednega študijskega procesa v prostorih UL zaradi posledic SARS-CoV-2. Dopolnitev Pravilnika vsebuje nov tretji odstavek 3. člena, in sicer:

»(3) Študenti in študentke morajo upoštevati in spoštovati tudi morebitne druge ukrepe, ki jih določita rektor za rektorat in dekan za članico.«

Dopolnitev in čistopis pravilnika sta objavljena na naslednji povezavi: https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/

23. 9. 2021

Senat UL na svoji 40. seji, dne 21. 9. 2021, sprejel:

Pravilnik o ukrepih za zagotovitev neposrednega študijskega procesa v prostorih UL zaradi posledic SARS-CoV-2.(veljavno od 23. 9. 2021)

17. 9. 2021

Smernice o preverjanju PCT pogojev za posameznike

Smernice o preverjanju PCT pogojev za delodajalce oziroma upravljalce

15. 9. 2021

Navodila zaposlenim o izvajanju varnega dela v zvezi z zmanjšanjem tveganja okužbe z virusom SARS-CoV-2 - Univerza v Ljubljani

Dopis MIZŠ - Nove spremembe po Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

11. 9. 2021

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 - veljavnost od 15. 9. 2021

Odlok - Ur. l. RS 146/21 z dne 11. 9. 2021

4. 9. 2021

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV - veljavnost od 6. 9. 2021.

Odlok - Ur. l. RS 142/21 z dne 4. 9. 2021

30. 8. 2021

Dopolnitev Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: odlok), ki je bil v petek, 27. 8. 2021, objavljen v Uradnem listu RS določa tedensko brezplačno testiranje študentov (rednih in izrednih), ki bo financirano iz državnega proračuna.

- navodila za prijavo na brezplačene teste za študente

29. 8. 2021

PCT pogoj - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021) - podaljšanje veljavnosti PCT pogoja do 5. 9. 2021 ter določilo, da se tedensko testiranje študentov, ki niso cepljeni krije iz javnih sredstev.

24. 8. 2021

PCT pogoj in navodila za testiranje na podlagi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 132/2021 z dne 20. 8. 2021).

23. 5. 2021

Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) je posodobil Epidemiološka navodila za izobraževalne zavode (višje in visokošolsko izobraževanje) ter dijaške in študentske domove. Navodila so posodobljena v poglavju 2, ki podrobneje opisuje obravnavo oseb, ki so covid-19 že prebolele, obravnavo oseb, ki so bile cepljene proti covid-19 in navedba povezave do odgovorov na pogosta vprašanja.

Ker se v zadnjem obdobju poraja veliko vprašanj v povezavi s cepljenjem proti covid-19 vas pozivamo, da spremljate vse novosti glede cepljenja proti covid-19 na spletni strani www.cepimose.si (NIJZ), kjer najdete tudi pogosta vprašanja in odgovore. Slednje še dodajamo in vas pozivamo, da redno spremljate spletno stran NIJZ, še posebej za področje vzgoje in izobraževanja ter spletno stran Direktorata za visoko šolstvo.

21. 5. 2021

O D R E D B A o spremembah in dopolnitvi Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja - obveznost testiranja do 22. 6. 2021.

17. 5. 2021

Navodila za pripravo in izvedbo preverjanj znanja na UL FMF (maj 2021)

Od 17. maja 2021 naprej lahko visokošolski zavodi delujejo brez omejitev, ki so veljale v predhodnih fazah, pri čemer pa ostajajo v veljavi določila NIJZ glede testiranja, nošenja mask in ostala priporočila za preprečevanja širjenja okužb. Na podlagi tega načrtujemo, da bo od. 17. 5. naprej večina preverjanj znanja potekala s fizično prisotnostjo udeležencev na Fakulteti, za njihovo izvedbo pa bomo zagotovili ustrezne pogoje v skladu s priporočili NIJZ.

25. 1. 2020

NIJZ - epidemiološka navodila za izobraževalne zavode ter študentske domove

NIJZ - predlog priporočil za izvajanje laboratorijskih vaj

NIJZ - priporočila za prezračevanje

27. 9. 2020

Scenariji izvedbe pedagoškega procesa na UL FMF v zimskem semestru 2020/2021 glede na epidemiološke razmere

23. 9. 2020

Aktualno glede Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z6 virusom SARS-CoV-2 in pojasnilo smernic
www.gov.si/novice/2020-09-23-aktualno-glede-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-in-pojasnilo-smernic/

16. 9. 2020

pripravila MIZŠ in NIJZ
Smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/2021
Smernice se bodo posodabljale glede na epidemiološke razmere

14. 5. 2020

Protokol za čiščenje in razkuževanje za zagotavljanje varnosti pred okužbo na UL FMF

12. 5. 2020

pripravil Karierni center UL
Dopolnitve pregleda uporabnih informacij za študente v času epidemije

17. 4. 2020

Načrt UL FMF za zagotavljanje nemotenega dela v času od 30. 4. 2020 do preklica

15. 4. 2020

pripravil Karierni center UL
Pregled uporabnih informacij za študente v času epidemije

6. 3. 2020

Načrt za zagotavljanje kontuinuiranega dela na UL FMF v času koronavirusa


Univerza v Ljubljani in koronavirus