Interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in matematika

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Računalništvo in matematika izvajamo skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko. Namenjen je usposabljanju v teoretičnih osnovah računalništva in z njimi povezanimi modernimi vejami diskretne in računalniške matematike. Diplomanti imajo široko pregledno znanje osnov informatike in računalništva ter so zmožni obvladovati in kasneje tudi razvijati nove dosežke na tem področju. Diplomanti imajo tudi ustrezno predznanje za prehod na nova interdisciplinarna področja, pri katerih je potrebno obvladovanje teoretičnega računalništva in ustreznih matematičnih podlag, kot so na primer nekatere vede s področja biotehnologij, biomedicine, teoretične kemije itd. Diplomant pridobi sposobnost tako avtonomnega strokovnega dela kot dela v skupini ter temeljna znanja, ki so potrebna za študij na drugi stopnji.

Stopnja:
1
Število letnikov:
3
Kreditne točke na letnik:
60
Trajanje:
3 leta (6 semestrov), skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov:
Diplomant programa dobi naziv diplomirani inženir računalništva in matematike (UN) oziroma diplomirana inženirka računalništva in matematike (UN) z okrajšavo: dipl. inž. rač. in mat. (UN).
Zaposlovanje

Diplomanti lahko najdejo zaposlitev praktično v vseh panogah tržnega in nepridobitnega sektorja, saj je računalniška tehnologija v današnji družbi nepogrešljiva. Zlasti so usposobljeni za delovna mesta, ki zahtevajo dobro poznavanje računalništva, predvsem programiranja in na delovnih mestih, ki poleg tega zahtevajo strokovno matematično znanje. Predvidevamo, da se bodo diplomanti zaposlovali na področju dela v informacijski tehnologiji in znanosti, kjer bodo zaradi dobrega poznavanja teoretičnih osnov in matematike zmožni hitrega obvladovanja novih spoznanj in dosežkov.

Temeljni cilji programa

Cilji programa zajemajo usposobljenost za razvoj in delo z novimi informacijskimi tehnologijami, za raziskovalno delo na področju matematike in teoretičnega računalništva, in sposobnost hitrega usvajanja novih znanj s področja računalništva in informatike ter s sorodnih področij matematike.

Splošne kompetence

Splošne kompetence diplomanta, ki se pridobijo s programom:

 • sposobnost abstrakcije in analize problemov,
 • sposobnost sinteze in kritične presoje rešitev,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • sposobnost posredovanja znanja, strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja,
 • sposobnost iskanja virov in kritične presoje informacij,
 • sposobnost samostojnega strokovnega dela in dela v (mednarodni) skupini,
 • razvijanje profesionalne odgovornosti in etičnosti.
Predmetno specifične kompetence

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

 • temeljna usposobljenost na področju teoretičnega računalništva, logike in diskretne matematike, ki obsega osnovna in napredna teoretska znanja, praktična znanja in veščine, bistvene tako za področje računalništva kot matematike,
 • prevedba praktičnih problemov v jezik matematike in teoretičnega računalništva in kvalitativna analiza tako pridobljenih matematičnih problemov,
 • izdelava algoritmov za reševanje problemov, implementacija razvitih algoritmov v ustreznih programskih okoljih,
 • analiza in predstavitev rezultatov,
 • razumevanje in sposobnost umeščanja računalniških in informacijskih znanj na druga področja tehnike in druga strokovno relevantna področja (ekonomija, finančna matematika, organizacijske vede itd.),
 • praktično znanje in veščina pri uporabi programske opreme, strojne opreme in informacijskih tehnologij,
 • diplomant prve stopnje je sposoben samostojno opravljati manj zahtevne in zahtevne razvojne inženirske in organizacijske naloge na svojih področjih,
 • temeljna usposobljenost na področjih računalništva in matematike, ki omogoča nadaljevanje študija na drugi stopnji.
Pogoji za vpis

V program se lahko vpiše
(a) kdor je opravil splošno maturo, ali
(b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit splošne mature iz predmeta matematika; če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
(c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

• splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu (60 % točk),
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (20 % točk),
• uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku srednje šole (20 % točk);

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

• splošni uspeh pri poklicni maturi (30 % točk),
• uspeh pri predmetu splošne mature (30 % točk),
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (20 % točk),
• uspeh pri matematiki v 3. in 4. letniku srednje šole (20 % točk).

Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

V okviru študijskega programa je možno priznavanje relevantnega znanja na področju, pridobljeno z neformalnim ali izkustvenim učenjem. To znanje je mogoče priznati kot del opravljene študijske obveznosti in sicer praviloma v višini največ 6 KT zunaj fakultete pridobljenih znanj. Formalno pridobljeno znanje se priznava tako, da se priznajo primerljive študijske vsebine programa v višini KT, s katero je pridobljeno znanje ovrednoteno. Pri priznavanju se upoštevajo spričevala in druge ustrezne listine oz. dokazila.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v višji letnik
V 2. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili 53 kreditnih točk (KT).
V 3. letnik se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse KT iz 1. letnika ter 53 KT iz 2. letnika.

Pogoji za ponavljanje letnika
Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:
a) vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS),
b) vse izpite iz nižjih letnikov.
Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

Prehodi med študijskimi programi

Prehod je v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi možen iz študijskih programov, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Prehajanje iz drugih programov je možno po prvem letniku študija.
Pogoji za prehod na interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje Računalništvo in matematika iz drugega programa so:

 • izpolnjeni pogoji za vpis v program,
 • ustrezni organ sodelujočih fakultet na podlagi primerjave programov opredeli obveznosti, ki so mu priznane, in letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, ter o tem izda sklep.

Prehajanje v druge programe je možno na podlagi določil, ki so veljavna za take programe.

Prehod iz programov na Fakulteti za matematiko in fiziko
Prehod na program je možen po prvem in po drugem letniku študija na FMF.
Po prvem letniku je prehod možen, če ima kandidat na programu Matematika (UN) opravljene predmete Analiza 1, Algebra 1, Logika in množice, Uvod v programiranje in Računalniški praktikum. Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpite iz predmetov Diskretne strukture 2, Osnove digitalnih vezij in Arhitektura računalniških sistemov na programu Računalništvo in matematika (UN).
Po drugem letniku je prehod možen, če ima kandidat na programu Matematika (UN) opravljene vse navedene predmete iz prvega letnika ter predmete Analiza 2a in 2b (oziroma Analiza 2), Programiranje 1, Programiranje 2 in Diskretna matematika 1. Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpite iz predmetov Algoritmi in podatkovne strukture 1 in 2, Optimizacijske metode, Principi programskih jezikov, Osnove podatkovnih baz, Izračunljivost in računska zahtevnost in Računalniške komunikacije na programu Računalništvo in matematika (UN).

Prehod iz drugih programov na Fakulteti za računalništvo in informatiko
Prehod na program je možen po prvem in po drugem letniku študija na FRI.
Po prvem letniku je prehod možen, če ima kandidat na programu Računalništvo in informatika (UN) opravljene predmete: Programiranje 1, Osnove matematične analize, Diskretne strukture, Osnove digitalnih vezij, Programiranje 2, Linearna algebra, Računalniške komunikacije in Arhitektura računalniških sistemov. Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpita iz predmetov Analiza 2 in Diskretne strukture 2 na programu Računalništvo in matematika (UN).
Po drugem letniku je prehod možen, če ima kandidat na programu Računalništvo in informatika (UN) opravljene vse navedene predmete iz prvega letnika in skupne predmete drugega letnika (Algoritmi in podatkovne strukture 1 in 2, Osnove podatkovnih baz, Izračunljivost in računska zahtevnost in Principi programskih jezikov) na programu Računalništvo in matematika (UN). Kandidat je dolžan v roku enega leta opraviti še izpite iz predmetov Analiza 3, Kombinatorika in Optimizacijske metode na programu Računalništvo in matematika (UN).

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse izpite in druge študijske obveznosti vključno z diplomskim seminarjem v obsegu 180 kreditnih točk.

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa

Študijski program ne vsebuje delov, ki jih je mogoče posamezno zaključiti. Študij je enovit.

Način izvajanja študija

Študij poteka preko predavanj, vaj, seminarjev in izpitov v urejenem ter sproščenem okolju.
Predavanja in vaje so pretežno v dopoldanskem času in potekajo v dobro opremljenih prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko UL na Večni poti 113 ter Oddelka za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko UL na Jadranski 21 v Ljubljani.
Študij poteka v prijetnem vzdušju, ki temelji na sproščenih medosebnih odnosih, ki vladajo med profesorji, asistenti in študenti. Tako med vrstniki študenti kot tudi med asistenti in profesorji študent vedno najde sogovornika, ki je pripravljen pomagati. V takem okolju postane zahteven študij izziv in užitek.

Kakovost študija

Kakovost študija se odraža v: zadovoljstvu študentov in diplomantov tako s študijem samim kot s pridobljenim znanjem, ki se kaže tudi v primerjalnih raziskavah v slovenskem merilu, zadovoljstvu zaposlovalcev z našimi diplomanti, dobri pripravljenosti naših diplomantov na študij v tujini, številnih naših diplomantih, ki tudi kot profesorji in raziskovalci delujejo na uglednih univerzah in inštitutih po svetu, ter ne nazadnje mednarodnem ugledu slovenske (raziskovalne) matematike.
O kakovosti študija govori tudi dejstvo, da je študij na našem oddelku povsem enakovreden študiju na dobrih ali celo najboljših univerzah po svetu. Veliko naših profesorjev se je šolalo in/ali delalo na uglednih tujih univerzah. Naša Fakulteta ima razvejano raziskovalno sodelovanje s številnimi prestižnimi univerzami iz vsega sveta, kar dokazujejo mnogoteri obiski naših profesorjev na tujih institucijah in redna gostovanja tujih strokovnjakov pri nas.
Program Računalništvo in matematika je primerljiv npr. s programi
Karlove univerze v Pragi, Češka republika
University of Wisconsin - School of Education, ZDA
University of Cambridge - Faculty of Education, Velika Britanija
in številnimi drugimi.
Naša fakulteta ima razvejano mednarodno sodelovanje tako na raziskovalnem kot na izobraževalnem področju. V okviru programa Erazmus naši študentje redno obiskujejo tuje univerze. V preteklih letih so naši študentje gostovali na primer na Univerzi v Padovi, ETH Zürich, Karlovi univerzi v Pragi, Univerzi v Amsterdamu, Univerzi na Dunaju, Univerzi v Konstanzu in Univerzi Kantabrije v Santanderju. Vsako leto nekaj tujih študentov pride tudi na študij matematike v Ljubljano. Pri nas so tako študirali študenti iz Karlove univerze v Pragi, Univerze Zahodne Bohemije v Plznu, Univerze Komenskega v Bratislavi, Tehnične univerze v Berlinu, Univerze v Karlsruheju, Univerze v Bonnu in Univerze v Trstu.

Klasifikacija
 • KLASIUS-SRV: Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
 • ISCED: matematika in statistika (46) , računalništvo (48)
 • KLASIUS-P: Matematika (podrobneje neopredeljeno) (4610)
 • KLASIUS-P-16: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika (0588)
 • Frascati: Naravoslovno-matematične vede (1)
 • Raven SOK: 7
 • Raven EOK: 6
 • Raven EOVK: Prva stopnja

Predmetnik

P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS

1. letnik
2. letnik
3. letnik
Informacijski sistemi (modul)
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Elektronsko poslovanje 6 3/2 0/0
Organizacija in management 6 0/0 3.67/1.33
Uvod v odkrivanje znanj iz podatkov 6 4.33/0.67 0/0
Obvladovanje informatike (modul)
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Planiranje in upravljanje informatike 6 0/0 3/2
Razvoj informacijskih sistemov 6 4.33/0.67 0/0
Tehnologija upravljanja podatkov 6 3.67/1.33 0/0
Razvoj programske opreme (modul)
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Postopki razvoja programske opreme 6 3.67/1.33 0/0
Programiranje specifičnih platform 6 0/0 3/2
Spletno programiranje 6 4.33/0.67 0/0
Računalniška omrežja (modul)
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Brezžična in mobilna omrežja 6 0/0 3.67/1.33
Komunikacijski protokoli 6 3/2 0/0
Modeliranje računalniških omrežij 6 3.67/1.33 0/0
Računalniški sistemi (modul)
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Digitalno načrtovanje 6 3.67/1.33 0/0
Porazdeljeni sistemi 6 3.67/1.33 0/0
Zanesljivost in zmogljivost računalniških sistemov 6 0/0 4.33/0.67
Algoritmi in sistemski programi (modul)
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Analiza algoritmov in hevristično reševanje 6 3.67/1.33 0/0
Prevajalniki 6 0/0 3/2
Sistemska programska oprema 6 3.67/1.33 0/0
Umetna inteligenca (modul)
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Inteligentni sistemi 6 3.4/1.6 0/0
Razvoj inteligentnih sistemov 6 0/0 3/2
Umetno zaznavanje 6 3.67/1.33 0/0
Medijske tehnologije (modul)
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Multimedijski sistemi 6 3.67/1.33 0/0
Osnove oblikovanja 6 0/0 3/2
Računalniška grafika in tehnologija iger 6 3.67/1.33 0/0