Preskoči na glavno vsebino

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna fizika

Stopnja:
1
Število letnikov:
3
Kreditne točke na letnik:
60
Trajanje:
3 leta (6 semestrov), skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov:
Diplomirani inženir fizike (VS) oziroma diplomirana inženirka fizike (VS). Okrajšava: dipl. inž. fiz. (VS).
Temeljni cilji programa

Temeljni cilj programa je vzgoja strokovnjakov z znanjem fizike in njeno uporabo pri izvajanju merskih procesov. Študentje si pridobijo osnovno zanje fizike, matematike, elektronike, osnov računalništva in lastnosti snovi. Učni uspehi študentov se preverjajo sproti s kolokviji in seminarji, ob zaključku predmetov pa s pismenimi in ustnimi izpiti. Pri praktičnem delu se preverja sposobnost vključitve v delovni proces.

Cilji programa so opredeljeni tako za študijski program kot celoto, kot tudi posebej pri posameznih predmetih. Ugotavljanje doseganja teh ciljev je osnova za ugotavljanje uspeha tako pri posameznih predmetih kot v celoti.

Splošne kompetence

S študijem na programu Aplikativna fizika se pridobi:

pregledno znanje osnovnih fizikalnih zakonov,
poznavanje najpomembnejših področij fizike,
splošno razumevanje naravnih pojavov,
sposobnost matematičnega modeliranja in reševanja fizikalnih problemov,
razumevanje fizikalnega ozadja merskih postopkov in tehnik,
uporaba računalnika pri vodenju procesov in kvantitativni analizi problemov,
obvladovanje merskih metod in statistične obdelave podatkov,
sposobnost dela v merilnem laboratoriju,
analiza in predstavitev rezultatov,
splošno tehnično znanje,
sposobnost abstrakcije in analize problemov,
sposobnost strokovnega dela v skupini,
sposobnost uporabe in spremljanja strokovne literature in informacij na spletu,
sposobnost razumevanja tehnoloških procesov,
sposobnost sinteze ter kritične presoje rešitev,
sposobnost uporabe znanja v praksi,
sposobnost komuniciranja in posredovanja strokovnih vsebin v okviru strokovne javnosti.

Pogoji za vpis

V program se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo,

c) kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če je vpis omejen, so kandidati iz točke a) izbrani glede na:

splošni uspeh pri maturi (20 % točk)
uspeh iz matematike pri maturi (30 % točk)
splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (20 % točk)
povprečni uspeh iz fizike pri maturi ali v zadnjem letniku, ko se je predmet predaval (30 % točk);
kandidati iz točke b) izbrani glede na:

splošni uspeh pri poklicni maturi (20 % točk)
uspeh iz predmeta matematika pri poklicni maturi oziroma v 4. letniku srednje šole, če kandidat matematike ni opravljal pri poklicni maturi (30 % točk)
splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (20 % točk)
uspeh iz fizike v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval (30 % točk);
kandidati iz točke c) pa izbrani glede na:

splošni uspeh pri zaključnem izpitu (20 % točk)
uspeh iz matematike pri zaključnem izpitu oziroma v 4. letniku srednje šole, če kandidat matematike ni opravljal pri zaključnem izpitu (30 % točk)
splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (20 % točk)
uspeh iz fizike v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet predaval (30 % točk).
Kandidati iz točke b) in c), ki v štiriletnem srednješolskem programu niso imeli predmeta fizika, se izberejo glede na:

splošni uspeh pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (30 % točk)
splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (30 % točk)
uspeh iz matematike pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu oziroma v 4. letniku srednje šole, če kandidat matematike ni opravljal pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (40 % točk).

Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko kot opravljena študijska obveznost priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Fizika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija OF FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj. Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija upoštevala naslednja merila:

 • primerljivost obsega izobraževanja glede na obseg predmeta, pri katerem se znanje priznava,
 • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se znanje priznava.

V primeru, da študijska komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri ustreznem predmetu na OF FMF.

Načini ocenjevanja

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL in navedeni v učnih načrtih.

Pogoji za napredovanje po programu

Za vpis v višji letnik morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti:

 • za vpis v 2. letnik: Fizika 1, Matematika 1, Praktikum merilne tehnike 1 in 2 in skupno vsaj 54 ECTS
 • za vpis v 3. letnik: vsi izpiti 1. letnika, Fizika 2, Matematika 2, Praktikum merilne tehnike 3 in 4 in skupno vsaj 54 ECTS iz predmetov 2. letnika.

Študijska komisija lahko izjemoma dovoli napredovanje v višji letnik študentu, ki ne izpolnjuje vseh navedenih pogojev, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičljive razloge štejejo razlogi, navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani. V skladu s Statutom Univerze v Ljubljani ima študent, ki ni opravil vseh študijskih obveznosti za vpis v višji letnik, določenih s študijskim programom, možnost, da v času študija ponavlja letnik, če izpolnjuje s študijskim programom določene pogoje za ponavljanje. Podaljšanje statusa študenta obravnava na podlagi pisne prošnje študijska komisija UL FMF. Pogoji za podaljšanje statusa študenta, hitrejše napredovanje in nadaljevanje študija po prekinitvi so navedeni v Statutu UL.

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:
a) vsaj polovi­co obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS),
b) vse izpite iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Prehodi med študijskimi programi

Prehodi v visokošolski program Aplikativna fizika so možni, če sta izpolnjena naslednja splošna pogoja:
1.) izpolnjevanje splošnih pogojev za vpis in
2.) število razpoložljivih študijskih mest.

 • Možen je prehod iz starega visokošolskega strokovnega programa Fizikalna merilna tehnika. Pri priznavanju izpitov se uporablja naslednja tabela:

NEBOLONJSKI VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM FIZIKALNA MERILNA TEHNIKA, PRENOVLJENI, BOLONJSKI PROGRAM APLIKATIVNA FIZIKA
Fizika I Fizika I
Matematika I Matematika I
Praktikum merilne tehnike I Praktikum merilne tehnike I ij II
Kemija Kemija
Konstrukcijski elementi Konstrukcijski elementi
Fizika II Fizika II
Matematika II Matematika II
Praktikum merilne tehnike II Praktikum merilne tehnike III in IV
Elektronika v fiziki Elektronika v fiziki
Industrijski materiali Industrijski materiali
Moderna fizika Moderna fizika
Fizikalna merjenja Fizikalna merjenja
Praktikum merilne tehnike III Praktikum merilne tehnike V in VI
Organizacija in poslovanje Organizacija in poslovanje
Matematično fizikalni seminar Matematično fizikalni seminar
Matematična fizika II Matematična fizika II
Medicinska fizika Medicinska fizika
Optoelektronika Optoelektronika
• Možen je prehod iz starega univerzitetnega študijskega programa Fizika. Pri priznavanju izpitov se uporablja naslednja tabela:
NEBOLONJSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM FIZIKA, PRENOVLJENI, BOLONJSKI PROGRAM
APLIKATIVNA FIZIKA
Fizika I Fizika I
Analiza I Matematika I
Fizikalni praktikum I Praktikum merilne tehnike I in II
Kemija Kemija
Fizika I Fizika II
Analiza II Matematika II
Fizikalni praktukum II Praktikum merilne tehnike III in IV
Elektronika v fiziki Elektronika v fiziki
Fizika II Moderna fizika
Fizikalna merjenja I Fizikalna merjenja
Fizikalni praktikum III Praktikum merilne tehnike V in VI
Matematično fizikalni seminar Matematično fizikalni seminar
Matematična fizika II Matematična fizika II
Elektrooptika Optoelektronika

 • Možen je prehod iz bolonjskega univerzitetnega programa smer Fizika, Astronomska smer in Izobraževalna smer. Pri priznavanju izpitov se uporablja naslednja tabela:

PPRENOVLJENI, BOLONJSKI UNIVERZITETNI PROGRAM SMER FIZIKA, ASTRONOMSKA SMER IN IZOBRAŽEVALNA SMER PRENOVLJENI, BOLONJSKI PROGRAM APLIKATIVNA FIZIKA
Fizika 1 Fizika I
Matematika 1 in 2 Matematika I
Fizikalni praktikum 1, 2 Praktikum merilne tehnike I in II
Kemija Kemija
Fizika 2 Fizika II
Matematika 3, 4 Matematika II
Fizikalni praktikum 3, 4 Praktikum merilne tehnike III in IV
Elektronika 1, 2 Elektronika v fiziki
Industrijski materiali Industrijski materiali
Moderna fizika 1, 2 Moderna fizika
Fizikalna merjenja 1 Fizikalna merjenja
Fizikalni praktikum 5, 6 Praktikum merilne tehnike V in VI
Matematična fizika 2 Matematična fizika II
Industrijski materiali Industrijski materiali
Management Organizacija in poslovanje

Na podlagi individualne prošnje kandidata je možen prehod iz primerljivega študijskega programa s področja fizike, če kandidat izpolnjuje splošne pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa. O izpolnjevanju pogojev za prehod in pogojih za dokončanje študija odloča pristojni organ fakultete glede razlike med programi.

Pri enakih pogojih kot pri prejšnji točki je možen tudi prehod iz primerljivih študijskih programov področja fizika na drugih univerzah, če kandidat izpolnjuje splošne pogoje za vpis na univerzitetni študij. O pogojih za dokončanje študija odloča študijska komisija OF FMF.

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti pri vseh predmetih, ki jih je vpisal, opraviti praktično usposabljanje in ga zagovarjati, kar znese v skupnem obsegu 180 ECTS.

Klasifikacija
 • KLASIUS-SRV: Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
 • ISCED: vede o neživi naravi (44)
 • KLASIUS-P: Fizika (4411)
 • KLASIUS-P-16: Fizika (0533)
 • Frascati: Naravoslovno-matematične vede (1)
 • Raven SOK: 7
 • Raven EOK: 6
 • Raven EOVK: Prva stopnja

Predmetnik

P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS

1. letnik
obvezni
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Fizika I 20 5/3 5/3
Kemija 5 0/0 3/2
Matematika I 19 4/4 4/4
Praktikum merilne tehnike I 4 0.27/3.73 0/0
Praktikum merilne tehnike II 3 0/0 0.27/3.73
Računalniški praktikum 3 1/2 0/0
Splošni izbirni predmet 1* 3 1/1 0/0
Splošni izbirni predmet 2 3 0/0 1/2
izbirni
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Konstrukcijski elementi 3 1/1 0/0
Linearna algebra 6 3/3 0/0
Projektno delo 1 VS 3 0/0 0.27/3
2. letnik
obvezni
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Elektronika v fiziki 7 0/0 3/5
Fizika II 19 6/3 5/3
Izbirni strokovni predmet 3 5 2/2 0/0
Izbirni strokovni predmet 4 3 0/3 0/0
Matematika II 16 3/2 3/2
Praktikum merilne tehnike III 4 0.27/3.73 0/0
Praktikum merilne tehnike IV 3 0/0 0.27/3.73
Splošni izbirni predmet 3* 3 0/0 2/0
izbirni
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Industrijski materiali 5 2/2 0/0
Projektno delo 2 VS 3 0.27/3 0/0
Varstvo pri delu 3 0/0 1/0
3. letnik
obvezni
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Delovna praksa 15 0/0 0/0
Fizikalna merjenja 7 4/2 0/0
Izbirni strokovni predmet 3 7 0/0 0/0
Izbirni strokovni predmet 4 4 0/0 2/2
Matematično-fizikalni seminar 5 0/0 4/0
Moderna fizika 14 4/2 2.67/1.33
Praktikum merilne tehnike V 5 0.4/5.6 0/0
Zaključna naloga 3 0/0 0/0.67
izbirni
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Matematična fizika 8 3/3 0/0
Medicinska fizika 4 0/0 2/2
Modeliranje v industrijski fiziki 3 0/3 0/0
Optoelektronika 4 0/0 2/2
Praktikum merilne tehnike VI 4 0/0 0.4/5.6