Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika

Program je namenjen diplomiranim finančnim matematikom in diplomantom drugih programov prve stopnje, ki želijo poglobiti svoje znanje na področju verjetnosti in optimizacije ter pridobiti nova ekonomsko-finančna znanja.

Stopnja:
2
Število letnikov:
2
Kreditne točke na letnik:
60
Trajanje:
2 leti (4 semestri), skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naslov:
Diplomant programa dobi naziv magister finančne matematike oziroma magistrica finančne matematike z okrajšavo: mag. fin. mat.
Zaposlovanje

Magistrandi se lahko vključujejo v razvojno delo v finančnih inštitucijah ali pričnejo s samostojnim znanstveno-raziskovalnim delom na ekonomskih raziskovalnih ustanovah.

Temeljni cilji programa

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika je usposobiti diplomirane finančne matematike ter matematike, ki se želijo vključiti v razvojno delo v bančnem, borznoposredniškem in zavarovalniškem sektorju ali pričeti z lastnim raziskovalnim delom na področju finančne matematike.

Splošne kompetence

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:
sposobnost abstrakcije in analize problemov,
sposobnost sinteze ter kritične presoje rešitev,
sposobnost uporabe znanja v praksi,
sposobnost pisne in ustne predstavitve strokovnih tem,
sposobnost tako avtonomnega strokovnega dela kot dela v (mednarodni) skupini,
sposobnost kritične presoje in predstavitve svojih rezultatov,
sposobnost nadaljnjega samostojnega izobraževanja in spremljanja literature,
sposobnost prevzemanja odgovornosti pri reševanju danih nalog,
sposobnost vodenja in organizacije dela pri zahtevnih projektih.

Predmetno specifične kompetence

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom:
sposobnost razumevanja klasičnih in modernih rezultatov s področja verjetnosti, statistike, optimizacije ter ekonomske, finančne in aktuarske matematike,
sposobnost razumevanjs temeljnih znanj informatike,
sposobnost razumevanja temeljnih ekonomsko-finančnih znanj,
sposobnost logičnega razmišljanja in razumevanja matematičnih dokazov,
sposobnost reševanja konkretnih problemov z uporabo različnih matematičnih metod,
sposobnost opravljanja zahtevnih strokovnih in vodstvenih del s področja finančne matematike.

Pogoji za vpis

V program se lahko vpiše a) diplomant prvostopenjskega študijskega programa Finančna matematika ali
b) diplomant študijskega programa prve stopnje drugih študijev, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Manjkajoče vsebine določi Študijska komisija glede na različnost strokovnega področja v obliki diferencialnih izpitov v obsegu od 10 do največ 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidat jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program ali
c) diplomant visokošolskega strokovnega študija pred uvedbo bolonjske reforme, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Manjkajoče vsebine določi Študijska komisija glede na različnost strokovnega področja v obliki diferencialnih izpitov v obsegu od 10 do največ 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidat jih lahko opravi med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program ali
d) Kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v magistrski študijski program Finančna matematika upošteva uspeh na študiju prve stopnje (povprečna ocena, ocena diplomskega dela) ter uspeh pri matematičnih predmetih na prvi stopnji študija. Pri razvrščanju kandidatov za vpis splošni uspeh prinaša 50 % točk in uspeh pri matematičnih predmetih 50 % točk.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Študentu se lahko priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu Matematika. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odloča študijska komisija na Oddelku za matematiko.FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj. Pri priznavanju posameznega predmeta bo študijska komisija na Oddelku za matematiko.FMF upoštevala naslednja merila:
primerljivost obsega izobraževanja glede na obseg predmeta, pri katerem se znanje priznava,
ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se znanje priznava.
V primeru, da študijska komisija na Oddelku za matematiko.FMF ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom točk po sistemu ECTS, kot znaša število točk pri predmetu, ki bo priznan. Pri tem se uporablja Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejet na seji Senata Univerze v Ljubljani 29. maja 2007.

Načini ocenjevanja

Znanje se večinoma preverja s pisnim in/ali ustnim izpitom ter ocenjuje z ocenami 1–5 (negativno) in 6–10 (pozitivno). Predhodno znanje se upošteva na podlagi vsebinske primerjave.
Načini preverjanja znanja so opredeljeni v učnih načrtih predmetov. Splošna pravila preverjanja znanja ureja izpitni pravilnik FMF. Pri vseh predmetih se preverja znanje s pisnim in/ali ustnim izpitom. Ti načini preverjanja so lahko: kolokviji, zagovori kolokvijev, pisni izpiti, ustni izpiti, seminarske in projektne naloge ter zagovori seminarskih in projektnih nalog. Pri ocenjevanju se uporablja ocenjevalna lestvica, skladno s statutom Univerze v Ljubljani. Vse oblike preverjanja znanja se ocenjujejo z ocenami 1–10, pri čemer so 6–10 pozitivne, 1–5 pa negativne ocene.

Pogoji za napredovanje po programu

Za vpis v 2. letnik je potrebno opraviti minimalno za 50 kreditnih točk izpitov iz predmetov 1. letnika.

Za ponovni vpis v 1. letnik je potrebno opraviti vsaj za 30 kreditnih točk študijskih obveznosti. Ponavljanje je možno le enkrat v času študija. Za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.

Prehodi med študijskimi programi

O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na podlagi individualne prošnje odloča Študijska komisija.

Prehodi so možni med študijskimi programi druge stopnje. Študenti lahko prehajajo v študijske programe druge stopnje tudi iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004.
Prehodi so možni med študijskimi programi:

 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po
  Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
  Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa v katerega prehaja.
  Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik tega študijskega programa. Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik študijskega programa.
  Pri prehodih se lahko priznavajo:

primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu,
neformalno pridobljena primerljiva znanja.

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili.

Pogoji za dokončanje študija

Skupaj študent zbere 120 kreditnih točk. Od tega:
Opravljeni izpiti iz 7 strokovnih predmetov v skupini M5, med temi obvezno Verjetnost 2 in Finančna matematika 2.

Opravljeni izpiti v obsegu 19 kreditnih točk izmed finančnih predmetov na Ekonomski fakulteti.

Opravljeni izpiti v obsegu 24 kreditnih točk (4 predmeti) izmed strokovnih predmetov v skupinah M1-M4 in R1.
Izjemoma, na podlagi odobrene prošnje, lahko študent enega od predmetov iz skupin M1-M4 in R1 nadomesti s primernim predmetom, ki se izvaja na študijskih programih IŠRM 2. stopnja, Matematična statistika 2. stopnja, Uporabna statistika 2. stopnja, na doktorskem študijskem programu Matematika in fizika ali na Interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Statistika.

Opravljena delovna praksa ali projektno delo v skupnem obsegu od 6 do 12 kreditnih točk.

11 kreditnih točk splošne izbirnosti.
Obveznosti lahko študent opravi po lastni izbiri na drugih magistrskih študijskih programih na UL, na poletnih šolah iz ustreznih tematskih področij in drugje. Študent lahko največ 3 kreditne točke pridobi tudi z aktivnim sodelovanjem v okviru podiplomskega Seminarja iz finančne matematike, ki poteka na na Oddelku za matematiko.FMF. Formalno je ta seminar predviden kot eden od seminarjev na doktorskem študiju matematike.

Magistrsko delo in zagovor (18 kreditnih točk).

Študentovo izbiro predmetov odobri študijska komisija.

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa

Program ni razdeljen na dele. Programa ni možno zaključiti drugače kot v celoti.

Način izvajanja študija

Študij poteka preko predavanj, vaj, seminarjev in izpitov v urejenem ter sproščenem okolju na Oddelku za matematiko.
Predavanja in vaje so pretežno v dopoldanskem času in potekajo v dobro opremljenih prostorih Oddelka za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko UL na Jadranski 21 v Ljubljani.
Študij poteka v prijetnem vzdušju Oddelka za matematiko in temelji na sproščenih medosebnih odnosih, ki vladajo med profesorji, asistenti in študenti. Tako med vrstniki študenti kot tudi med asistenti in profesorji študent vedno najde sogovornika, ki je pripravljen pomagati. V takem okolju postane zahteven študij izziv in užitek.

Kakovost študija

Kakovost študija se odraža v: zadovoljstvu študentov in diplomantov tako s študijem samim kot s pridobljenim znanjem, ki se kaže tudi v primerjalnih raziskavah v slovenskem merilu zadovoljstvu zaposlovalcev z našimi diplomanti dobri pripravljenosti naših diplomantov na študij v tujini številnih naših diplomantih, ki tudi kot profesorji in raziskovalci delujejo na uglednih univerzah in inštitutih po svetu ter ne nazadnje mednarodnem ugledu slovenske (raziskovalne) matematike.
O kakovosti študija govori tudi dejstvo, da je študij na našem oddelku povsem enakovreden študiju na dobrih ali celo najboljših univerzah po svetu. Veliko naših profesorjev se je šolalo in/ali delalo na uglednih tujih univerzah. Naša Fakulteta ima razvejano raziskovalno sodelovanje s številnimi prestižnimi univerzami iz vsega sveta, kar dokazujejo mnogoteri obiski naših profesorjev na tujih institucijah in redna gostovanja tujih strokovnjakov pri nas.
Magistrski program Matematika je primerljiv npr. s programi
Karlove univerze v Pragi, Češka republika
Univerze v Wisconsinu – Madison, ZDA
Univerze Johannesa Keplerja v Linzu, Avstija
in številnimi drugimi.
Naša fakulteta ima razvejano mednarodno sodelovanje tako na raziskovalnem kot na izobraževalnem področju. V okviru programa Erazmus naši študentje redno obiskujejo tuje univerze. V preteklih letih so naši študentje gostovali na primer na Univerzi v Padovi, ETH Zürich, Karlovi univerzi v Pragi, Univerzi v Amsterdamu, Univerzi na Dunaju, Univerzi v Konstanzu in Univerzi Kantabrije v Santanderju. Vsako leto nekaj tujih študentov pride tudi na študij matematike v Ljubljano. Pri nas so tako študirali študenti iz Karlove univerze v Pragi, Univerze Zahodne Bohemije v Plznu, Univerze Komenskega v Bratislavi, Tehnične univerze v Berlinu, Univerze v Karlsruheju, Univerze v Bonnu in Univerze v Trstu.

Klasifikacija
 • KLASIUS-SRV: Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)
 • ISCED: matematika in statistika (46)
 • KLASIUS-P: Matematika (podrobneje neopredeljeno) (4610)
 • KLASIUS-P-16: Matematika (0541)
 • Frascati: Naravoslovno-matematične vede (1)
 • Raven SOK: 8
 • Raven EOK: 7
 • Raven EOVK: Druga stopnja

Predmetnik

P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS

1. letnik
2. letnik
1., 2. letnik
Izbirni predmeti M3 Geometrija in topologija
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Algebraična topologija 1 6 3/2 0/0
Algebraična topologija 2 6 3/2 0/0
Analiza na mnogoterostih 6 3/2 0/0
Diferencialna geometrija 6 3/2 0/0
Konveksnost 6 3/2 0/0
Liejeve grupe 6 3/2 0/0
Riemannove ploskve 6 3/2 0/0
Uvod v algebraično geometrijo 6 3/2 0/0
Izbirni predmeti R1 Računalniška matematika
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Izbrana poglavja iz optimizacije 6 3/2 0/0
Izbrana poglavja iz računalniške matematike 6 3/2 0/0
Matematika z računalnikom 6 3/2 0/0
Optimizacija 2 6 3/2 0/0
Podatkovne strukture in algoritmi 3 6 3/2 0/0
Računska zahtevnost 6 3/2 0/0
Teorija izračunljivosti 6 3/2 0/0
Ostalo, izbirni predmeti
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Matematika v industriji 6 2/0 0/0

Z dovoljenjem študijske komisije na Oddelku za matematiko lahko študent izbira tudi primerne predmete na doktorskem študiju matematike ali na interdisciplinarnem študiju Statistike.

Študentovo izbiro predmetov potrdi študijska komisija.

2. letnik
Ostalo, izbirni predmeti
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Delovna praksa 2 6 0/0 1/0